Zaproszenie na XI Polski Zjazd Filozoficzny

Szanowni Państwo,

w dniach 9-14 września 2019 r. polskie środowisko filozoficzne spotyka się na tradycyjnym kolejnym już XI Polskim Zjeździe Filozoficznym. Gospodarzem i głównym organizatorem Zjazdu jest Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współorganizatorami Zjazdu są Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Intencją organizatorów jest stworzenie okazji i ram spotkania filozofów polskich z kraju i z zagranicy a także badaczy zajmujących się filozofią polską, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i toczonych dyskusji, a także namysłu nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlegają dzisiaj środowiska naukowe nie tylko w Polsce. Zjazd organizowany jest z nadzieją, że przyczyni się do konsolidacji polskiego środowiska filozoficznego i jego rozwoju a także wniesie istotny merytoryczny wkład w rozwój filozofii, nauki i polskiej kultury.

Polskie Zjazdy Filozoficzne, najdłużej organizowane i najliczniej reprezentowane ogólnopolskie spotkania polskich filozofów, wpisane są w intelektualną historię Polski od odzyskania przez nią niepodległości. i Polski Zjazd Filozoficzny, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odbył się w 1923 roku we Lwowie, kolejne w 1927 i 1936 roku, odpowiednio w Warszawie i w Krakowie. II Wojna Światowa oraz powojenna polityka reżimu komunistycznego uniemożliwiły organizację Zjazdu Filozoficznego przez następne cztery dekady. Pierwszy po wojnie Zjazd został zorganizowany w 1977 roku przez Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ten i kolejne Zjazdy, których charakter wyznaczały historyczne konteksty, odbywały się nieregularnie, w 1987 roku (Kraków) i 1995 roku (Toruń). Od 2004 roku Zjazdy są organizowane zasadniczo co cztery lata przez różne ośrodki akademickie w Polsce (2004 rok – Szczecin, 2008 rok – Warszawa, 2012 – Wisła). Ostatni, jubileuszowy X Polski Zjazd Filozoficzny miał miejsce w 2015 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

XI Polski Zjazd Filozoficzny odzwierciedla pełną panoramę i reprezentację środowiska filozoficznego w Polsce. Udział w Zjeździe weźmie ok. 650 uczestników ze 110 ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych – z Polski oraz Europy, a także z Chin i Japonii. Bogaty program Zjazdu obejmuje wykłady plenarne, panele dyskusyjne, sympozja specjalne i sekcje tematyczne. Tematyka obrad reprezentuje całe spektrum dziedzin filozofii oraz pogranicza filozofii i innych nauk. Wykłady plenarne podejmują centralne filozoficznie i aktualnie dyskutowane problemy jak: przyczynowość, sceptycyzm, geneza myśli nowożytnej, decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej, konsumpcjonizm i wolność, metafizyka i idea zbawienia. Ogromną różnorodność tematyczną odzwierciedla 20 sekcji tematycznych, w ramach których toczyć się będą obrady: Sekcja Antropologii Filozoficznej, Sekcja Dydaktyki Filozofii, Sekcja Epistemologii i Metafilozofii, Sekcja Etyki Ogólnej, Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej, Sekcja Filozofii Kultury, Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa, Sekcja Filozofii Religii, Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki, Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki, Sekcja Filozofii Techniki, Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki, Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section, Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Sekcja Historii Filozofii Polskiej, Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Sekcja Logiki, Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki, Sekcja Ontologii i Metafizyki, Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka. Podejmowane będą i klasyczne, tzw. wieczyste problemy filozofii, i problemy które stawia przed filozofią współczesny świat: etyka biznesu, nauka a religia, interdyscyplinarność w nauce, logiki nieklasyczne, samochody autonomiczne i ich wybory, odpowiedzialność robotów, koncepcje sztuki i estetyki – ujęcia neuronalne, ewolucyjne, koncepcje multiświata,  „informacja” w przyrodzie, naturalizm i nadnaturalizm, problem Big Data, ontologia topologiczna, rola intuicji w poznaniu naukowym i potocznym, czy ludzkie chimery. Ciekawy i zróżnicowany blok obrad poświęcony będzie filozofii religii  (m.in. dyskusja panelowa „Filozofia, nauka i religia – oczekiwania, roszczenia i kompetencje”; sympozjum specjalne „Analityczna filozofia religii Alvina Plantingi”; dyskusja nad książką „Filozofia religii. Kontrowersje”, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa 2019; sympozjum specjalne „Filozofia a religia”). Nie zabraknie także wydarzeń prezentujących dorobek lubelskiego środowiska filozoficznego: m.in. dyskusja panelowa „Lubelska Szkoła Filozoficzna”; sympozjum specjalne „Pytanie o metodologię nauk dziś” w 100 rocznicę urodzin Księdza Profesora Stanisława Kamińskiego; czy sympozjum specjalne „Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja”. Podjęta zostanie także problematyka ważna dla wszystkich osób związanych z edukacją filozoficzną,  w tym nauczycieli filozofii i etyki, m.in. dyskusja panelowa „Filozofia w szkole” i sympozjum specjalne „Przedmioty światopoglądowo-aksjologiczne w szkole. Spór o pluralizm w edukacji”. Szczegółowe informacje o Zjeździe dostępne są na stronie internetowej: www.zjazdfilozoficzny.kul.pl.

Z poważaniem,

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Dziekan Wydziału Filozofii KUL
Przewodnicząca Komitetu Programowego XI PZF

dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Filozofii KUL
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XI PZF