Regulamin

Regulamin
XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

I. Postanowienia ogólne

 1. XI Polski Zjazd Filozoficzny, zwany w dalszej części Regulaminu Zjazdem, odbędzie się w dniach 9 – 14 września 2019 roku w budynkach Kampusu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Gmach Główny, Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Ioannis Pauli II) zlokalizowanych przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.
 2. Organizatorem Zjazdu jest Wydział Filozofii KUL z siedzibą przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, zwany dalej Organizatorem. Obsługę finansową Zjazdu sprawuje Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 3. Oficjalny serwis internetowy Zjazdu znajduje się pod adresem: zjazdfilozoficzny.kul.pl.
 4. W ramach Zjazdu odbędą się sesje plenarne, obrady w sekcjach tematycznych, dyskusje panelowe, sympozja specjalne oraz imprezy towarzyszące.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od organizatorów.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Zjazdu z przyczyn od nich niezależnych.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Zjazdu w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, niezależnych od organizatorów.
 8. W przypadku odwołania Zjazdu organizatorzy zobowiązują się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Zjazdu.
 9. Językami obrad Zjazdu są: język polski oraz języki kongresowe.

 

II. Zasady uczestnictwa i jego odwołania

 1. Uczestnikami Zjazdu są prelegenci, uczestnicy paneli dyskusyjnych, sympozjów specjalnych, zaproszeni goście oraz osoby nie wygłaszające referatów.
 2. Warunkiem udziału w Zjeździe jest:
  1. zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu,
  2. uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez organizatorów.

W przypadku zaproszonych gości (przedstawiciele władz, sponsorzy Zjazdu) rejestracja internetowa nie jest wymagana.

 1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe upływa w dniu 31 maja 2019 roku. Uczestnikom zgłaszającym swój udział po tym terminie nie gwarantuje się możliwości skorzystania z pełnej oferty Zjazdu.
 2. Opłatę za uczestnictwo w Zjeździe należy przesłać na konto:

  Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
  Aleje Racławickie 14
  20–950 Lublin
  03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 ING Bank Śląski S.A.

  z dopiskiem: XI Polski Zjazd Filozoficzny, Imię Nazwisko, Afiliacja

  w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku.

 3. Na indywidualną prośbę uczestnika Organizator wystawi fakturę za udział w Zjeździe nie później niż 14 dni od daty zakończenia Zjazdu.
 4. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Zjeździe, jeśli nie uiścił on opłaty za udział w Zjeździe w terminach określonych przez Organizatora.
 5. Prawo wygłoszenia referatu przysługuje osobie, która została zakwalifikowana na podstawie przeprowadzonej procedury recenzenckiej nadesłanego abstraktu. O wyniku recenzji uczestnicy Zjazdu zostaną poinformowani najpóźniej do 21 czerwca 2019 roku.
 6. Organizator wyda zaświadczenie udziału w Zjeździe.
 7. Opłata za udział w Zjeździe wynosi 350 zł, a w przypadku doktoranta/studenta/emeryta – 290 zł. Opłata pokrywa koszty:
  1. uczestnictwa w obradach w trakcie trwania całego Zjazdu,
  2. korzystania z sal i infrastruktury obiektów, w których odbywa się Zjazd,
  3. materiałów konferencyjnych (w tym dostęp do wersji internetowej lub na prośbę uczestnika także wersji papierowej, księgi streszczeń oraz programu),
  4. poczęstunku podczas przerw kawowych w trakcie trwania całego Zjazdu,
  5. uczestnictwa w imprezach towarzyszących (koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki),
  6. prac administracyjno-organizacyjnych Zjazdu.
 8. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu, posiłków, ani noclegów.
  1. Organizator umożliwia wykup bonów na wybrane posiłki (uroczystej kolacji pierwszego dnia, obiadów i kolacji drugiego, trzeciego, czwartego i piątego dnia Zjazdu).
  2. Organizator wskazuje uczestnikom Zjazdu (poprzez stronę www Zjazdu) rekomendowane hotele i akademiki do wyboru, w których możliwe jest zamówienie miejsc noclegowych. Uczestnicy dokonują zamówienia samodzielnie poprzez indywidualny kontakt z tymi placówkami. Organizator nie odpowiada za dostępność miejsc noclegowych.
 9. Organizator nie zapewnia indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia uczestników.
 10. Wysokość opłaty zjazdowej dokonanej po 30 czerwca 2019 roku wzrasta o 20%.
 11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Zjeździe. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej według określonych warunków do 31 lipca 2019 roku. Oświadczenie powinno być przesłane listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Wydział Filozofii KUL, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem „XI Polski Zjazd Filozoficzny – rezygnacja”.
  1. Organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 15% całości opłaty.
  2. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji z udziału w Zjeździe po 31 lipca 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego), uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 12. Opłata zjazdowa w pełnej wysokości podlega zwrotowi w przypadku sytuacji podanej w punkcie I.7., przy czym Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez uczestnika w związku ze Zjazdem.

III. Postanowienia końcowe

 1. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Zjazdu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 4101), reprezentowany przez Rektora.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji „XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego”.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres archiwizacji.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia. Interesem publicznym realizowanym przez administratora jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych i przedstawianie ich wyników, a także popularyzowanie wiedzy poprzez organizację konferencji.
  6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych osobowych, a w przypadku prelegentów – dane w postaci imienia i nazwiska, stopnia/tytułu naukowego oraz afiliacji mogą być podane do publicznej wiadomości. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Zjeździe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w przypadku:
  1. gdy uczestnik zostanie sfotografowany na terenie obiektów, w których odbywa się Zjazd,
  2. gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na pozowanie do zdjęcia.
 4. Przesłanie abstraktu wystąpienia oznacza zgodę na jego publikację.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane ze Zjazdem.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany są publikowane w serwisie internetowym Zjazdu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2019 roku.