aktualnościmediapublikacjewykład plenarny

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | Wydanie specjalne

 

 

[…]

XI Polski Zjazd Filozoficzny odzwierciedlał pluralizm i zróżnicowanie środowiska filozoficznego w Polsce i jak chcielibyśmy sądzić, był dla niego reprezentatywny. W Zjeździe udział wzięło 661 uczestników ze 110 ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych – z Polski oraz Europy, a także z Chin i Japonii. Wygłoszono 667 referatów. Wśród uczestników przeważała młoda kadra naukowa – 68% (studenci bez tytułu magistra stanowili jedynie 6% uczestników Zjazdu), kadra posiadająca stopnie i tytuł naukowy stanowiła 32%. Zjazd pokazał, jak się wydaje, że w polskim środowisku następuje wymiana pokoleniowa oraz, że widoczne i aktywne staje się w nim kolejne pokolenie filozofów. Reprezentowane były wszystkie środowiska uniwersyte­tów polskich, przy czym najliczniejszą grupę uczestników stanowiły w kolej­ności: Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń­skiego w Warszawie (powyżej 30 osób).

Bogaty program Zjazdu obejmował wykłady plenarne, panele dyskusyjne, sympozja specjalne i sekcje tematyczne. Tematyka obrad prezentowała całe spektrum dziedzin filozofii oraz pogranicza filozofii i innych nauk. Wykłady plenarne podejmowały tradycyjne i aktualnie dyskutowane problemy. Otwie­rały one kolejne dni obrad zjazdowych, mając w zamiarze gromadzić wszyst­kich uczestników konferencji. Zjazd zainaugurował wykład Jacka Jadackiego z Uniwersytetu Warszawskiego, Zagadka przyczynowości, prezentując anali­tyczny i bazujący na podejściu formalnym sposób uprawiania filozofii, zasto­sowany do swoiście filozoficznego i tradycyjnie centralnego pojęcia filozo­ficznego. Wykład drugiego dnia Zjazdu, z zakresu logiki relacji, zatytułowany Aspects of the Grammar and Logic of Relative Terms, wygłosił Peter Simons, członek zagraniczny PAN, wybitny uczony, znawca i propagator filozofii polskiej. Wykład Renaty Ziemińskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, Samo­świadomość i sceptycyzm, w trzecim dniu Zjazdu, prezentował stan współ­czesnej dyskusji nad problemem sceptycyzmu. Kolejny wykład plenarny Czy średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój myśli nowożytnej?, dający wgląd w badania z zakresu polskiej mediewistyki, zaprezentowała Elżbieta Jung z Uniwersytetu Łódzkiego. W piątym dniu Zjazdu wykład plenarny Konsumpcyjna absolutyzacja wolności, podejmujący problematykę wolności we współczesnych społeczeństwach konsumpcyjnych, przedstawił Lesław Hostyński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub­linie. Wykład zamykający Zjazd, Metafizyka i idea zbawienia, prezentujący osadzoną w tradycji chrześcijańskiej refleksję nad ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi, wygłosił Stanisław Judycki z Uniwersytetu Gdańskiego. Tradycyjny już wykład powierzany przedstawicielowi młodego pokolenia filozofów, pod patronatem „Przeglądu Filozoficznego”, zatytułowany Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej, wygłosił Tomasz Żuradzki z Uniwer­sytetu Jagiellońskiego. Intencją organizatorów Zjazdu było, aby wykłady plenarne reprezentowały główne dyscypliny filozoficzne, od ontologii, poprzez logikę, teorię poznania, historię filozofii, etykę, do metafizyki. Wszystkie wymienione wykłady publikowane są w niniejszym tomie. […]

Monika Walczak

 

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 |

 1. Spis treści / Contents
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | Pobierz PDF
 2. XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin, 9–14 września 2019 r.
  Monika Walczak
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 5-15 | DOI: 24425/pfns.2020.133135 | Pobierz PDF
 3. Zagadka przyczynowości
  Jacek Jadacki
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 17-51 | DOI: 24425/pfns.2020.133136 | Pobierz PDF
 4. Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej
  Tomasz Żuradzki
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 53-72 | DOI: 24425/pfns.2020.133137 | Pobierz PDF
 5. Aspects of the Grammar and Logic of Relative Terms.  Aspekty gramatyczne a logika terminów relacyjnych
  Peter Simons
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 73-89 | DOI: 24425/pfns.2020.133138 | Pobierz PDF
 6. Samoświadomość i sceptycyzm
  Renata Ziemińska
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 91-102 | DOI: 24425/pfns.2020.133139 | Pobierz PDF  
 7. Czy średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój myśli nowożytnej?
  Elżbieta Jung
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 103-126 | DOI: 24425/pfns.2020.133140 | Pobierz PDF
 8. Konsumpcyjna absolutyzacja wolności
  Lesław Hostyński
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 127-142 | DOI: 24425/pfns.2020.133141 | Pobierz PDF
 9. Metafizyka i idea zbawienia
  Stanisław Judycki
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | 143-159 | DOI: 24425/pfns.2020.133142 | Pobierz PDF
 10. Noty o autorach
  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2020 | No 2 | Pobierz PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *