Sympozjum pt. Filozofia a religia

George Berkeley i John Stuart Mill o pożytkach płynących z religii

Pragnę pokrótce rozważyć argumenty “za” i “przeciw” w kwestii użyteczności religii, przedłożone przez (odpowiednio) George’a Berkeleya oraz Johna Stuarta Milla; przez tego pierwszego przede wszystkim w “Biernym posłuszeństwie” (1712) oraz “Alkifronie” (1732), natomiast przez drugiego głównie w rozprawie “The Utility of Religion” (1874). Rozważenie to będzie uwzględniać różnice znaczeniowe, jakie z konieczności wchodzą w grę […]

Sympozjum pt. Filozofia a religia

Idea Boga w późnych pismach Kanta

Stanowisko Kanta wobec problemu Boga radykalizuje się pod wpływem rozwijającego się projektu filozofii transcendentalnej. Słabnąca pozycja fizyko-teologii i wzrost znaczenia teologii moralnej jest jednym z możliwych sposobów opisu zmiany perspektywy jaka dokonuje się pomiędzy pismami okresu przedkrytycznego i krytycznego. Rozdzielenie obszaru poznania i działania wyklucza możliwość formułowania teodycei w klasycznej postaci. Bóg jako tylko pomyślana […]

Sympozjum pt. Filozofia a religia

Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna

Dyskusja między chrześcijaństwem a myślą filozoficzną jest ciągle aktualna i bez wątpienia stanowi część współczesnych sporów o właściwy obraz świata oraz najważniejsze kwestie dotyczące współistnienia wielu różnych światopoglądów i religii. W tę dyskusję o stanie myśli chrześcijańskiej wpisują się rozważania Hansa Ursa von Balthasara nad idealizmem niemieckim. Balthasorowskie myślenie wynika z troski o zrozumienie religijnego […]

Sympozjum pt. Filozofia a religia

Filozofia a religia

10:30 | dr Przemysław Spryszak | George Berkeley i John Stuart Mill o pożytkach płynących z religii – kliknij 11:00 | prof. dr hab.Tomasz Kupś | Idea Boga w późnych pismach Kanta – kliknij 11:45 | dr hab. Marek Urban | Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna – kliknij 12:15 | prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc […]