John Locke – nowożytny paradygmat naukowy a filozofia

Celem wystąpienia jest przedstawienie zależności koncepcji filozoficznej Johna Locke’a w stosunku do siedemnastowiecznego paradygmatu naukowego. Złożoność nowej koncepcji rozumu ludzkiego można bowiem zrozumieć, jeśli przedstawi się ją jako próbę wykorzystania przez angielskiego filozofa kilku tradycji naukowych: medycyny (m. in. klinicyzmu Thomasa Sydehnhama, ale też koncepcji wcześniejszych – galenistów czy paracelsjan), projektu kompilacji historii naturalnych Francisa […]

Subiektywizacja percepcji zmysłowej i dwa modele idealizmu w filozofii wczesnonowożytnej

Rozróżnienie między jakościami pierwotnymi i wtórnymi, wprowadzone do filozofii nowożytnej przez Galileusza, a podtrzymane m. in. przez Kartezjusza i Johna Locke’a powszechnie uważa się za jeden z kluczowych czynników w rozwoju nowożytnego idealizmu. We współczesnej formie sednem tego rozróżnienia jest identyfikacja pewnej klasy postrzeganych jakości jako fenomenów mentalnych, z uwagi na ich treściową i strukturalną […]

Salomona Majmona rozważania o smaku i wyobraźni

Tematem wystąpienia są pojęcia smaku i wyobraźni w koncepcji filozofii Salomona Majmona. Smak, według niego, jest zdolnością osądzania doskonałości zjawisk nas otaczających i jest to umiejętność wspólna wszystkim ludziom, choć w różnym stopniu rozwinięta. Majmon zajmuje się kwestiami wykształcenia smaku, związku smaku i wyobraźni, nabywania nawyków, rozróżnienie pomiędzy użytecznością a pięknem. Przedmiotem wystąpienia jest rekonstrukcja […]

Podstawy metodologii nauki w XVII wieku według podręczników do logiki Pierre’a Gassendiego i Szkoły z Port Royal

XVII wiek możemy nazwać wiekiem metody. Miała ona pomóc w ostatecznym zerwaniu ze scholastyczną koncepcją świata. Powszechnie uważa się, że rewolucji takiej dokonał Kartezjusz. Cała późniejsza tradycja filozofii francuskiej to jedynie interpretacja i rozwijanie rozwiązania Descartesa. Zapomina się jednak o roli XVII-wiecznego przyrodoznawstwa i rewolucji, której na gruncie fizyki dokonali Galileusz oraz Izaak Newton. Filozofem, […]