Spór o intuicję: Dostęp do abstrakcji czy uzasadnienie przekonań?

W ostatnich 15 latach w filozofii angloamerykańskiej toczy się intensywna dyskusja na temat roli intuicji jako władzy epistemicznej o wyróżnionym znaczeniu dla filozofii. W swoim wystąpieniu zaprezentuję obecne w literaturze dwa kluczowe modele intuicji: (1) intuicji jako percepcji (ang. perception-like) oraz (2) intuicji jako sądu (ang. judgement). Następnie będę argumentował, że to, co łączy oba […]

Epistemologia świadectwa w ujęciu Thomasa Rieda a kategorie agoforyczności i ewidencjonalności w gramatyce języków naturalnych – o nie rozwiązywalnym paradoksie antyredukcjonizmu

Tematem wystąpienia jest status epistemiczny przekonań opartych na świadectwie innych. W szczególności rozważane będą argumenty zwolenników stanowiska antyredukcjonistycznego, przyjmującego, że przekonania oparte na świadectwie są uzasadnione bezpośrednio i a priori przez sam akt świadectwa. Według antyredukcjonistów przekonania takie mają charakter podstawowy i są uzasadnione w tym samym stopniu, co przekonania oparte na percepcji. Stanowisko to […]

Analiza argumentacji w sporze o wieczność i odwieczność prawdy w szkole lwowsko-warszawskiej

W wystąpieniu przedstawię argumentację Tadeusza Kotarbińskiego i Stanisława Leśniewskiego w sporze o wieczność i odwieczność prawdy, uwzględniając założenia, rozpatrując błędy, próbując wyznaczyć granice argumentacji, a także zajmując się możliwościami argumentacyjnymi. Interesować mnie będą zwłaszcza kwestie związku determinizmu i absolutyzmu prawdy, dowodliwości wieczności i odwieczności prawdy, relacji przyjęcia czasowości stosunków inherencji z możliwościami obalenia tezy o […]

O filozoficznym problemie efektu Knobe’a

Efekt Knobe’a został sformułowany na podstawie serii badań, które stanowiły początek filozofii eksperymentalnej. Efekt ten doczekał się wielu rozwinięć (dotyczących nie tylko przypisywania intencjonalności działaniom, ale też innym postawom zarówno konatywnym, jak i kognitywnym, tzw. efekt epistemiczny). Zaproponowano też wiele wyjaśnień tego efektu, z których wiele poszukuje odpowiedzialnych zań mechanizmów psychologicznych, czy też lingwistycznych. W […]