Pierwszeństwo inferencji względem referencji. Eksplikacja idei inferencjalizmu Roberta B. Brandoma

Referat jest próbą eksplikacji i obrony przewodniej idei leżącej u podstaw inferencjalizmu – koncepcji plasującej się w obrębie współczesnej filozofii języka, zainicjowanej i rozwijanej przez Roberta B. Brandoma, której najpełniejszą ekspozycją jest praca pt. „Making It Explicit” (1994). Jedno z głównych założeń tej koncepcji głosi, że znaczenie konstytuuje się nie tyle dzięki referencji rozumianej jako […]

Kazimierza Twardowskiego koncepcja analizy pojęć

W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić i omówić koncepcję analizy pojęć sformułowaną przez Kazimierza Twardowskiego. Moim głównym przedmiotem zainteresowania będzie podręcznik pt. „Zasadnicze pojęcia logiki i dydaktyki” z 1901 r., w którym koncepcja Twardowskiego znalazła pierwszy dojrzały wyraz. Moje rozważania wpisują się w obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania problematyką metafilozoficzną (w tym: metodologiczną). Szczególnie dużo […]

Ericha Fromma koncepcja człowieka

Erich Fromm był przedstawicielem Szkoły Frankfurckiej, której eminentnymi uczestnikami byli Max Horkheimer, Teodor Adorno, Juergen Habermas, Herbert Marcuse i in. M. Horkheimer przejąwszy w latach 30-tych XX w. kierowanie szkołą, wprowadził w niej zespołowe, multidyscyplinarne badania filozoficzno-socjologiczno-ekonomiczno-historyczne. Na takim tle metodologicznym E. Fromm rozwijał swą koncepcję człowieka, mocno wspierając ją na fundamencie psychologii Freuda i […]

Współczesna włoska filozofia polityczna jako filozofia biopolityki

Współczesna włoska filozofia polityczna to coraz popularniejszy nurt we współczesnej filozofii kontynentalnej, szeroko dyskutowany w głównych językach konferencyjnych, a także w Polsce. Prace najbardziej rozpoznawalnych autorów tego nurtu, takich jak Giorgio Agamben, Antonio Negri czy Roberto Esposito, kojarzą się przede wszystkim z obszarami problemowymi wyznaczanymi przez pojęcia biopolityki, wspólnoty czy wielości. To koncentracja na kategorii […]