Czy istniała średniowieczna estetyka? Krytyczna analiza poglądów Andreasa Speera

Od początku lata 90-tych pojawiają się artykuły i monografie, w których podejmuje się problem istnienia lub też nie średniowiecznej estetyki. Czołowym krytykiem klasycznych ujęć estetycznych jest koloński historyk filozofii średniowiecznej – Andreas Speer. W opublikowanych przez niego artykułach i wydanych pod jego redakcją książkach analizuje się przede wszystkim dwa pojęcia, mianowicie pojęcie sztuki i piękna. […]

Platońska dialektyka jako model dla krytyki sztuki

W wystąpieniu podjęta zostanie próba zweryfikowania stereotypowych ocen, według których Platon miał wrogi stosunek do sztuki (Friedrich Nietzsche, Theodor Adorno, Gianni Vattimo, Richard Shustermann, Wolfgang Welsch, Arthur Danto). W inspiracji „pedagogiką basanistyczną”, przypisywaną Platonowi przez Williama Altmana oraz „pluralistycznym” odczytaniem Platońskiego „Parmenidesa” przez Kelseya Wooda, podjęta zostanie próba niedogmatycznej interpretacji opisów sztuki w dorobku Założyciela […]

O integrującej i poznawczej funkcji sztuki w filozofii hermeneutycznej

Celem referatu będzie analiza integrującej funkcji sztuki w społeczeństwie ponowoczesnym. Punktem wyjścia stanie się filozofia hermeneutyczna Hansa-Georga Gadamera, zgodnie z którą doświadczenie sztuki posiada jednocześnie: wymiar poznawczy oraz funkcję integrująca. W oparciu o koncepcję Richarda Rorty’ego przeanalizujemy hermeneutyczną ideę integracji estetycznej, etyczne funkcje doświadczenia sztuki, oraz omówimy związki integracji estetycznej z transformacją pradygmatyczną, której efektem […]

Obiektywna naukowa racjonalność i jej przekraczanie w filozofii Gastona Bachelarda

W referacie zostaną zestawione ze sobą dwa sposoby filozofowania, które można zaobserwować w dziełach Gastona Bachelarda. Racjonalność i odniesienie do empirii, które da się zauważyć w pierwszych pracach sorbońskiego filozofa, w dalszym etapie rozwoju jego myśli zdają się pełnić mniejszą rolę, a nawet mogłoby się wydawać, że zostają całkowicie wyeliminowane. Analizując teksty źródłowe, chciałabym pokazać, […]

Intencjonalność dzieła sztuki w filozofii kultury Josepha Margolisa a intencjonalność w ujęciu fenomenologii Edmunda Husserla i Romana Ingardena

Niezwykle interesująca współczesna propozycja spojrzenia na dzieło sztuki przez pryzmat filozofii kultury, jak ją prezentuje Joseph Margolis, wskazuje na specyficzny sposób bycia dzieła, na jego ontologię jako bytu intencjonalnego. Dookreślając Intencjonalność jako cechę bytów kulturowych polegającą na ich różnorodnym przejawianiu się oraz na ich otwartości na interpretację i reinterpretację w różnych sposobach ucieleśnienia, Margolis przelotnie […]