Edukacja a autorytet. Zajęcia warsztatowe z filozofii

Zajęcia warsztatowe z filozofii (w skrócie ZWF), bazujące na zaproponowanej przez Matthew Lipmana metodzie filozofowania z dziećmi, charakteryzują się tym, że nie stawia się w nich celów erudycyjnych. Usiłuje się natomiast wyrabiać u osób biorących w nich udział prospołeczne postawy i kompetencje sprzyjające ich intelektualnej oraz moralnej samodzielności. Mając na uwadze te zadania, jedną z […]

Debata oksfordzka w dydaktyce filozofii

Dyskusja jako metoda doskonalenia sposobów zdobywania wiedzy od starożytności związana jest z filozofią. Jej specyfikę i walory w sposób szczególny odsłoniły dialogi Platona, przy czym metodycznie została opracowana przez Arystotelesa. W scholastyce natomiast przybrała postać dysput uniwersyteckich, dzięki czemu doskonalił się jej potencjał dydaktyczny. Odwołujące się do tych form, różne postaci debat ćwiczebnych utworzyły pole […]

Nauczyciel jako nieruchomy poruszyciel. O sposobie kreowania zdziwienia filozoficznego na zajęciach z edukacji filozoficznej metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ

Celem wystąpienia jest prezentacja praktycznych rozwiązań, stosowanych w dydaktyce filozoficznej metodą ΛΕΓΩ–ΛΟΓΟΣ, których celem jest kreowanie refleksji i postawy filozoficznej wśród uczestników zajęć (zajęcia mogą być stosowane zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i w pracy ze studentami). W metodzie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, w ślad m.in. za Platonem i Arystotelesem, przyjmuje się, że impulsem wywołującym […]

Tabu polityki edukacji – przykład kształcenia filozoficznego w Polsce

W funkcjonowaniu polskiej szkoły podstawową rolę odgrywa polityka edukacji. Jednak decyzje polityczne, dotyczące kształtu edukacji, nie są podejmowane w oparciu o racje merytoryczne, lecz powstają jako wyraz przekonań partii sprawujących władzę. To niekorzystne zjawisko trwa w polskiej szkole od czasu przełomu politycznego w 1989 r. Poprawa kondycji polskiej szkoły wymaga radykalnego odpolitycznienia edukacji. Potrzebne jest […]

Pochwała niepraktyczności. O filozofii na politechnice

Wystąpienie ma na celu, z jednej strony, omówienie zakresu oraz szans i ograniczeń prowadzenia zajęć z filozofii na uczelni technicznej, z drugiej zaś zadanie kilku pytań rodzących się na tej kanwie, a wyrastających z praktyki dydaktycznej. Biorąc pod uwagę różną liczbę godzin tego przedmiotu, jak i niejednolity poziom studentów kierunków, w ramach których jest on […]

Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny?

Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wypowiadał się zarówno o kształceniu filozoficznym w szkole średniej, jak i o uniwersyteckim studium filozofii. Szkolna propedeutyka filozofii, składająca się z logiki i psychologii, dwóch podstawowych dla filozofii dyscyplin, odgrywa – zdaniem Twardowskiego – fundamentalną rolę w kilku aspektach: rozwija krytyczne myślenie, ścisłość w rozumowaniu, uświadamia podstawowe fakty i zależności życia psychicznego, […]

Wpływ badań neurologicznych i neuropsychologicznych na zmiany w dydaktyce filozofii

W swojej wypowiedzi zaprezentuję zdobycze neurobiologii, neurologii, neuropsychologii czy w końcu neurodydaktyki, które mogą podnieść lub, jak wynika z moich doświadczeń nauczyciela, podnoszą skuteczność nauczania filozofii. Rozpocznę od rekonstrukcji pewnych elementów moich badań nad synestezją i innymi aspektami neurodydaktycznymi, jak na przykład badania nad neuronami lustrzanymi, które doprowadziły mnie do zmian w metodyce nauczania. Sięgnę […]