Józef Mehoffer – „św. Barbara” jako struktura poliikoniczna

Józef Mehoffer swoje dzieło życia pozostawił we Fryburgu szwajcarskim. Jego witraże – prawdziwe opus magnum – wypełniły prawie wszystkie okna gotyckiej Katedry pod wezwaniem Św. Mikołaja. Wydaje się, że zawarte w nich znaczenia i ich niezwykła ekspresja do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione. W referacie podejmuje się próbę interpretacji witraża przedstawiającego Św. Barbarę z […]

Mapa narracji współczesnych kryzysów Kościoła

Prezentacja ma na celu ukazanie mapy kryzysu Kościoła katolickiego. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie konkurencyjnych narracji kryzysu w Kościele: narracji ortopraksyjnej i ortodoksyjnej. W narracji ortopraksyjnej przyjmuje się, że kryzys polega na nieadekwatności działań Kościoła w stosunku do potrzeb; przykładem są reakcje na kryzys migracyjny oraz spowolnioną akomodację teologii moralnej do wymagań współczesności. W narracji ortodoksyjnej […]

Mimesis i mechanizm kozła ofiarnego jako początek mitów i rytuałów w interpretacji Rene Girarda

Według René Girarda w centrum każdej religii znajduje się gwałt mimetyczny, a więc wyładowanie napięcia mimetycznego poprzez mechanizm kozła ofiarnego. Dowody tego wydarzenia odnaleźć można w zakazach, mitach oraz rytuałach każdej kultury, które nie tylko stanowią świadectwo historycznej przemocy, lecz również pełnią w społeczeństwach funkcję oczyszczającą, choć współcześnie w sposób ograniczony. Planowany referat ma na […]

Analiza kulturowej logiki późnego kapitalizmu w ujęciu Jamesona i Pasoliniego

W swoim referacie chciałbym przeanalizować sprzężenie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej z postmodernizmem, rozumianym w sposób zaproponowany przez Fredrica Jamesona. Kwestia postmodernizmu będzie przeplatać się z perspektywą innego teoretyka i filmowca, Piera Paolo Pasoliniego. Jego prace teoretyczne, należące raczej do dziedziny eseistyki, są bogatym rezerwuarem niezwykle oryginalnych spostrzeżeń dotyczących ideologii i przeobrażeń kulturowych. Mają one niezwykle ciekawą formę, […]