O nieliteralnym użyciu pytań

Używamy zdań nie zawsze w ich literalnym rozumieniu. Dotyczy to nie tylko zdań oznajmujących, ale i pytajnych. Jeżeli za treść zdania pytajnego P uznamy ogół sądów {p1, … pn} wyrażanych przez poszczególne odpowiedzi właściwe na to pytanie, to zdanie pytajne o treści {p1, … pn} jest użyte literalnie wtedy, gdy jest ono zadane głównie po […]

Czy potrzebujemy metafizyki słów?

David Kaplan w swoim artykule „Words” (1990) rozpoczął debatę na temat metafizycznego statusu słów. Debata ta, wokół której w ostatnich latach narasta coraz większe zainteresowanie (zob. McCulloch 1991, Cappelen 1999, Hawthorne i Lepore 2011, Kaplan 2011, Bromberger 2011, Imrak 2018), stawia sobie za cel odpowiedź na dwa pytania: (1) czym są słowa? oraz (2) w […]

Odwołania do autorytetu jako ruchy dialogowe

Współczesne badania nad odwołaniami do autorytetu koncentrują się głównie nad rekonstrukcją struktur inferencyjnych typu: „A jest autorytetem (ekspertem) w dziedzinie D, o której jest zdanie α, A uznał (odrzucił) α, stąd należy uznać (odrzucić) α”. Podejście to nie ujmuje jednak dynamiki dialogów zawierających odniesienia do autorytetu, takich jak np. wymiana zdań, w której proponent stwierdza […]

Argument języka prywatnego a zakres świadomości metajęzykowej prywatnego lingwisty

Referat stawia pytanie, czy rodzaj materialnej reprezentacji języka (tj. mowa/pismo) zmienia sytuację poznawczą prywatnego lingwisty z argumentu Wittgensteina. Używając perspektywy „distributed language” (Cowley, 2009) oraz metapoznawczej teorii pisma (Olson, 2016) argumentuję, że prywatny lingwista nie tylko nie może ustalić tożsamości własnych myśli w czasie oraz tego czy przestrzega ustalonej przez siebie reguły – na co […]