Wkład Karola Wojtyły w powstanie i rozwój Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Karol Wojtyła był przez wiele lat związany z krakowskim środowiskiem filozoficznym, najpierw jako student i adept filozofii, a od lat 50. i 60. także jako biskup i arcybiskup. Po roku 1954, gdy Wydział Teologiczny został usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażował się w podtrzymywanie i rozwijanie intelektualnych tradycji w Krakowie, związanych ze środowiskami katolickich filozofów, teologów […]

Tradycje badawcze w polskiej filozofii chrześcijańskiej – XX i XXI wieku

Celem mojego wystąpienia jest pokazanie jakie tradycje badawcze kształtowały oblicze polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX i XXI wieku. W tym celu posłużę się wypracowaną przez współczesnych filozofów nauki kategorią pojęciową “tradycje badawcze”. Skorzystam zwłaszcza z ustaleń terminologicznych L. Laudana i innych współczesnych filozofów nauki. Kategoria tradycji badawczych odgrywa ważną funkcję heurystyczną w badaniu różnych szkół […]

Wątki religijne w myśli Władysława Stróżewskiego

Władysław Stróżewski zajmuje się historią filozofii oraz problematyką estetyczną, antropologiczną i aksjologiczną, ujmowaną przede wszystkim z perspektywy fenomenologicznej. W ostatnio opublikowanych tekstach wprost wyraził możliwość i potrzebę wyjścia poza ściśle rozumianą filozofię, w stronę myślenia religijnego. Nie jest to jednak radykalny przełom w jego myśleniu. Wyjście poza ściśle wytyczony obszar filozofii było przygotowywane przez całą […]

Ontologia Ludwiga Wittgensteina w interpretacji Bogusława Wolniewicza

Bogusław Wolniewicz żył w latach 1927–2017. Jego książka Rzeczy i fakty (1968) była jednym z pierwszych w Polsce opracowań Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina. Koncepcja Wolniewicza opierała się na założeniu, że dzieło Wittgensteina ma charakter metafizyczny i zawiera program „ontologii faktów”, konkurencyjny w stosunku do „ontologii rzeczy”, uprawianej tradycyjnie od Arystotelesa po Tadeusza Kotarbińskiego. W późniejszym […]

W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

10:30 | Kamil Trombik | Wkład Karola Wojtyły w powstanie i rozwój Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 11:00 | Piotr Duchliński | Tradycje badawcze w polskiej filozofii chrześcijańskiej –  XX i XXI wieku 11:45 | Małgorzata Baranowska | Wątki religijne w myśli Władysława Stróżewskiego 12:15 | Łukasz Kowalik | Ontologia Wittgensteina w interpretacji […]