Człowiek i przestrzeń. Józef Tischner i Jan Gehl w drodze do nowej antropologii

Józef Tischner to wybitny, niedawno zmarły, filozof dialogu. Jan Gehl to światowej sławy, duński urbanista. W swoim wystąpieniu chcę pokazać jak ci dwaj wybitni myśliciele – wchodząc z bardzo różnych obszarów rzeczywistości – dochodzą podobnych konstatacji odnośnie natury człowieka.  Józef Tischner badając człowieka doszedł do wniosku, że człowiek aby być sobą potrzebuje wchodzenia w interakcje […]

Les miserables: miłosierdzia wymiar polityczny

Zapoznana książka J. Tischnera Drogi i bezdroża miłosierdzia (Kraków 2015, wydanie drugie) ukierunkowała dyskusję na temat miłosierdzia na tory odległe od dotychczasowej refleksji teologicznej (zainicjowanej wczesnymi pracami J. Andrasza i M. Sopoćki) oraz etyki indywidualnej (J. Woronieckiego Tajemnica miłosierdzia Bożego, Kraków 1943). Tischner polemicznie odnosząc się do koncepcji H. Arendt i F. Nietzschego wchodzi na […]

Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarcie

Ze względu na miejsce odbywanego Zjazdu Filozoficznego warto wspomnieć, iż w 1978 r. podczas Tygodnia Filozoficznego na KUL J. Tischner wygłosił referat zatytułowany „Myślenie według wartości”, w którym po raz pierwszy publicznie sformułował rozwijane później refleksje na temat fenomenu spotkania. W następnych latach za sprawą autora „Filozofii dramatu” papieska uczelnia w Krakowie stała się kolebką […]

Spór o status “pomiędzy” w osobowej relacji – ujęcie Martina Bubera i Józefa Tischnera

Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie o status, rolę oraz funkcje jakie pełni „pomiędzy” w przestrzeni międzyludzkich obcowań i odniesień. Rozjaśnieniu ma służyć głos Martina Bubera i Józefa Tischnera, którzy wnoszą istotny wkład we współczesną refleksję antropologiczną, a ich głos w debacie o człowieku ukazuje nowe perspektywy spojrzenia na relację. Obaj posługują się odmiennymi […]