Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki

W swojej słynnej „After virtue” Alasdair MacIntyre opisał „niepokojącą sugestię”: obraz współczesnej filozofii moralności jako pozbawionej wspólnego rdzenia, trawionej wzajemną nieprzekładalnością terminów, metod i argumentów. Trzy lata później Joseph Ratzinger w jednym ze swoich wykładów postawił uzupełniającą tezę, iż współczesną filozofię moralności można sprowadzić do trzech kluczowych nurtów: obiektywizmu ufundowanego na teorii prawa naturalnego, komunitaryzmu […]

Publiczne aspiracje religii w polskiej filozofii społecznej proweniencji katolickiej okresu międzywojnia – wybrane problemy

W referacie zostaną zinterpretowane publiczne aspiracje religii prezentowane w polskiej myśli społeczno-filozoficznej okresu międzywojennego. Uznaje je za jeden z głównych – choć niedocenianych – problemów teoretycznych spuścizny międzywojnia. Stwierdzam, że w większości publikacji dotyczących myśli społeczno-filozoficznej tamtego okres wizje oddziaływania religii na państwo, jego ustrój społeczno-gospodarczy, wychowanie i edukację, które były wówczas związane z dominującą […]

Czyje jest zdrowie publiczne? O normatywnych podstawach etyki zdrowia publicznego

Pytanie o sposób rozumienia podmiotu zdrowia publicznego jest kluczowe dla rozstrzygnięcia normatywnego statusu etyki zdrowia publicznego, a w konsekwencji dla legitymizacji moralnej rozmaitych polityk i praktyk zdrowotnych. Próba ustalenia, w jakiej relacji pozostają do siebie dobro indywidualne (zdrowie jednostki) i dobro zbiorowe (zdrowie „publiczne”) oraz w jaki sposób i w jakim aspekcie pierwsze stać się […]