Czym jest pentekostalizacja? Etyczne aspekty współczesnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa

Pentekostalizacja oznacza niezwykle szybki wzrost liczebny różnego rodzaju wspólnot zielonoświątkowych oraz proces stopniowego przekształcania wielu innych chrześcijańskich Kościołów i związków wyznaniowych w jedną uniwersalną odmianę chrześcijaństwa charyzmatycznego w wymiarze globalnym.  W konsekwencji tego procesu, szczególnie w Afryce czy Ameryce Południowej, na gruncie tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich rodzą się nowe wspólnoty, związki wyznaniowe lub sekty o charakterze […]

O Bogu, który był. Próba przezwyciężenia opozycji: teizm – ateizm

Współcześnie widoczna jest radykalizacja religijnych postaw wierzących i niewierzących. Jednocześnie coraz częściej można usłyszeć postulat dialogu i szukania elementów łączących teizm i ateizm. W referacie przedstawię rozumienie dialogu i porozumienia między teizmem i ateizmem, jako ich integrację w jednej, spójnej koncepcji, oraz przybliżę podstawowe tezy takiej koncepcji (określam ją mianem „teizmu umiarkowanego”). W wymiarze metodologicznym, […]

Francuska duchowość ateistyczna

Celem referatu jest przedstawienie wyników analiz tekstów francuskich filozofów, którzy w swojej twórczości podejmują kwestię ateistycznej duchowości. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim czterech współczesnych autorów, a mianowicie M. Onfary’a, L. Ferry’ego, M. Gaucheta oraz A. Compte-Sponville’a. Nie jest to oczywiście wyczerpująca lista myślicieli, którzy we francuskim środowisku filozoficznym negują istnienie Boga lub postawy religijne. […]

Filozofia Boga i religia w myśli Heraklita z Efezu

Celem referatu jest ukazanie (1) wieloaspektowej problematyki wieloimienności jednego Boga najwyższego w myśli Heraklita z Efezu oraz (2) stosunku starożytnego filozofa do religii. Wedle Heraklita najwyższe Jestestwo boskie jest jedno i jako jedyne jest ono prawdziwie Mądre, gdyż „absolutną” mądrością obejmuje rzeczywistość jako całość pod względem zarówno czasu, jak i przestrzeni. Jako wiecznie istniejąca Mowa […]