Gnostyckie zrozumienie kierunku rozwoju religii judeo-chrześcijańskiej

Słowo „gnoza” oznacza „poznanie”, gnostycy zaś to ludzie, którzy usiłują dojść do znajomości rzeczy zakrytych przez, niedopuszczający do jakiejkolwiek jego kontestacji, oficjalny katolicyzm. (Stąd też opinia nieco starszego kolegi autora, profesora Mirosława Dakowskiego, że „gnoza to zło”). W tej sytuacji autor – m.in. „Wojny bogów” – zamierza omówić pokrótce poglądy jego nieco młodszego kolegi, czeskiego […]

Perspektywa teodycei egzystencjalnej na podstawie pism religijnych Sørena Kierkegaarda

Wykorzystując rozważania Kierkegaarda z jego pism religijnych, można próbować przedstawić oryginalną wizję teodycei. Jej oryginalność polega na tym, że nie opiera się ona na analizie pojęciowej, ale podstawowe miejsce zajmuje w niej egzystencjalne doświadczenie podmiotu zaangażowanego w prawdę chrześcijaństwa.  Taki obraz teodycei zasadniczo przeciwstawia się jej klasycznym ujęciom, ponieważ nie jest próbą usprawiedliwienia istnienia jakkolwiek […]

Pojęcie życia w filozofii Lwa Szestowa

Kategoria życia nie doczekała się obszerniejszych opracowań w recepcji twórczości Lwa Szestowa. Fakt ten może napawać zdziwieniem, gdyż stanowi ona jedno z głównych zagadnień podejmowanych we wczesnych pracach Rosjanina. W dziełach „Dobro w nauczaniu hr. Tołstoja i F. Nietzschego”, „Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii”, „Apoteozie niezakorzenienia” oraz zbiorze artykułów „Początki i końce” życie wysuwa się […]

Krytyka oficjalnego chrześcijaństwa w filozofii S. Kierkegaarda i L. Tołstoja – analiza podobieństw i różnic

Przedmiotem wystąpienia jest analiza podobieństw i różnic w krytykach oficjalnego (kościelnego) chrześcijaństwa, sformułowanych przez Sørena Kierkegaarda i Lwa Tołstoja. U obu autorów krytyka ta opiera się na pozytywnej wizji istoty chrześcijaństwa czy też prawdziwego, autentycznego chrześcijaństwa, jaką konstruują w swej filozoficznej twórczości. Koncepcje te mają wiele ze sobą wspólnego na poziomie ogólnych założeń, znacząco jednak […]