Muzyka jako droga ku wyzwoleniu – reprezentacja muzyki w filmie

Autorka wskazuje na szczególne wykorzystanie muzyki w filmie, gdzie muzyka czy to jako podkład (soundtrack) czy to główny temat, staje się drogą wyzwolenia – tj. uzyskania szczególnego statusu lub inicjowania przemiany wewnętrznej bohatera. Przemiana taka z kolei dokonuje się albo dzięki zaangażowaniu bohaterów w uprawianie muzyki czy też jej doświadczanie (odbiór) albo przez „udział” muzyki […]

Filozofia szachów

Pod tym pojęciem rozumieć tu będziemy ambitne teorie filozoficzne, które, podobnie jak psychologia czy historia szachów, pomyślane zostały jako próby całościowego, systemowego i pogłębionego zrozumienia fenomenu gry, która w kulturze Zachodu istnieje nieprzerwanie już około tysiąca lat. Gry – na co zwracał uwagę W. Kramnik – będącej przedmiotem ponad 50 000 książek i tworzącej aktywną wspólnotę […]

Czy fikcja może pełnić rolę eksperymentu myślowego?

Rola i wartość eksperymentów myślowych jest szeroko dyskutowana w filozofii. Z jednej strony eksperymenty myślowe cieszą się sporym uznaniem, najlepszą tego ilustracją jest ranga argumentów Edmunda Gettiera przeciw klasycznej koncepcji wiedzy, czy argumentu bliźniaczej ziemi Hilary’ego Putnama. Z drugiej strony, wiele środowisk filozoficznych podważa rolę i wiarygodność eksperymentów. Inną, bardziej podstawową trudnością jest samo wyjaśnienie […]