Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w sztuce?

Powyższy tytuł nosi także mój artykuł niedawno opublikowany w numerze „Sztuki i filozofii” (50/2017) poświęconym ekspresji i ekspresyjności. Proponowane wystąpienie nie ma być jednak powtórzeniem tamtego artykułu, a jego kontynuacją i dopełnieniem. Przedmiotem artykułu było hasło „Expression in Art” autorstwa Aarona Ridleya w The Oxford Handbook of Aesthetics (2003). Zawiera ono krytykę standardowego stanowiska, powszechnie […]

Wzniosłość jako immanencja. Herder i Wackenroder w ujęciu Johna T. Hamiltona

Celem referatu jest omówienie jednej z wiodących wartości estetycznych – wzniosłości – w perspektywie doświadczenia immanencji. Podstawą wypowiedzi będzie publikacja książkowa z zakresu estetyki autorstwa Johna T. Hamiltona, “Music, Madness and the Unworking of Language”. Hamilton, zainteresowany problemem niereprezentacyjności i przemocy sztuki muzycznej, dokonuje przeglądu kategorii wzniosłości od Pseudo-Longinosa, przez Burke’a i Kanta, na Herderze […]

Doświadczenie estetyczne dzieła muzycznego: jakości i wartości

Autorka proponuje opisanie wartości i jakości oraz relacji pomiędzy nimi w kontekście doświadczenia estetycznego. Punktem wyjścia referatu jest założenie, że zarówno jakości jak i wartości stanowią podstawowe elementy doświadczenia estetycznego. Odnosząc się do estetycznej fenomenologii oraz aksjologii Romana Ingardena a także innych koncepcji (w tym m.in. do uwag Edmunda Husserla), autorka proponuje uściślenie relacji między […]

Filozofia muzyki w ujęciu Gunnara Hindrichsa

Gunnar Hindrichs (1971) studiował między innymi filozofię i muzykologię na uniwersytetach niemieckich, a obecnie jako profesor wykłada historię filozofii na Uniwersytecie Bazylejskim w Szwajcarii. Szerokie spektrum kompetencji filozoficznych pozwoliło mu na opublikowanie tak zróżnicowanych problemowo prac badawczych jak na przykład: „Das Absolute und das Subjekt. Untersuchungen zum Verhaltnis von Metaphysik und Nachmetaphysik” (2008), „Philosophie der […]