Źródła poznania filozoficznego

W wystąpieniu poddam analizie pogląd, że źródłem poznania filozoficznego jest intuicja filozoficzna i analiza pojęciowa. Będę argumentował, że istotnie analiza pojęciowa i intuicja są podstawą filozofii, jednak należy je rozumieć inaczej niż to ma miejsce zazwyczaj. Analizy pojęciowej nie można bowiem rozumieć jako metody ustalania znaczenia terminów filozoficznych w języku potocznym, intuicja filozoficzna zaś nie […]

Filozofia wobec światopoglądu: Metafilozoficzne dylematy szkoły lwowsko-warszawskiej

Metafilozofia jest metapoziomową refleksją nad filozofią. Do sfery metafilozofii należą także problemy dotyczące relacji filozofii (poznania filozoficznego) do innych sfer kultury: nauki, religii, czy wiedzy potocznej. Należy do niej także kwestia stosunku filozofii i poglądu na świat (światopoglądu). Problem stosunku filozofii do światopoglądu (poglądu na świat) rozstrzygany bywa przez filozofów, zależnie od tego, jak rozumieją […]

Problem piętrowości w refleksji (meta)filozoficznej. Filozofowanie którego rzędu ma jeszcze sens?

Problem piętrowości w refleksji (meta)filozoficznej budzi wątpliwości. Z jednej strony filozofia jest namysłem ostatecznym i jako taka wyklucza możliwość jeszcze bardziej ogólnego oglądu rzeczywistości. Autotematyczna, tożsamościowa refleksja o filozofii z natury rzeczy wchodzi w skład każdej filozofii (porządny filozof winien być świadom tego, co czyni i w jakim miejscu „mapy filozoficznej” się znajduje). W różnych […]

Metafilozofia a metaforyczność dyskursu filozoficznego

Metafilozofia jako teoretyczna refleksja nad naturą filozofii – jej celami i założeniami, genezą oraz metaprzedmiotowym charakterem – w oczywisty sposób łączy się z metaforycznością jej różnych dyskursów. Sposoby argumentacji stricte filozoficznej, występując na ogół pod postacią mniej czy bardziej formalnych schematów pojęciowo-językowych, przyjmują również postać metaforycznych zwrotów; filozoficzna argumentacja metaforyczna jest wszelako bardziej literacka niż […]