Co mówią o przekonaniach loterie?

Jeśli racjonalne przekonania to przekonania uzasadnione, to musimy zadać pytanie, czy przekonania, którym przypisujemy wartości liczbowe z przedziału [0, 1], który jest zbiorem wartości standardowej funkcji prawdopodobieństwa, mogą być uzasadnieniami dla zwykłych przekonań. O tym, że nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać, przesądza wnioskowanie, które prowadzi do zaskakującego wniosku wynikającego logicznie z […]

Paradoks loterii a klauzula ceteris paribus

Paradoks loterii ma strukturę podobną do znanego argumentu sceptycznego eksploatującego zasadę epistemicznego domknięcia. Z tego względu jest przez niektórych autorów uważany za istotny test skuteczności kontekstualistycznego odparcia sceptycyzmu. Nie wchodząc w kwestie trafności zastosowań paradoksu loterii w dyskusji na temat sceptycyzmu, będę dowodził, że samo sformułowanie paradoks opiera się na kilku nieporozumieniach. Po pierwsze, w […]

Sądy analityczne z presupozycjami

Według stanowisk Rudolfa Carnapa (1952) oraz Kazimierza Ajdukiewicza (1958), będących odpowiedziami na zakwestionowanie istnienia dystynkcji analityczny-syntetyczny przez Willarda Van Quine’a (1951), zdania analityczne to postulaty znaczeniowe lub ich konsekwencje logiczne. Określenie to ma być ścisłym sprecyzowaniem kantowskiej intuicji: zdanie nazywamy analitycznym, gdy ustalenie jego prawdziwości zależy wyłącznie od sposobu rozumienia (czyli znaczenia) składników tego zdania. […]

Wczesna koncepcja reprezentacji w filozofii Edmunda Husserla

Przedmiotem referatu jest wczesna koncepcja reprezentacji psychologicznej w filozofii Edmunda Husserla. Pierwszy jej szkic został zawarty w dziele Zur Logik der Zeichen (Semiotik) z 1891 r. i stanowi de facto punkt zwrotny w myśli niemieckiego filozofa. Natrafiwszy na pewne problemy w ramach filozofii arytmetyki, których nie mógł on rozwiązać przy użyciu dostępnych mu narzędzi psychologii […]