Wiedza ekspercka w filozofii psychiatrii na przykładzie sposobu diagnozowania zmiany osobowej

Zagadnienia takie, jak status ekspertów, ich wiedza, umiejętności i kompetencje, są przedmiotem dyskusji oraz badań. Szczególnie interesujące pytania dotyczą rozumienia tego, na czym polegają podejmowane przez pracowników systemu zdrowia ekspertyzy, ich wzajemne związki oraz stosunek do pacjentów i ich rodzin. Ważny obszar stanowi także społeczny obraz psychiatrów i psychoterapeutów, społeczno-polityczne aspekty reprezentacje pacjentów psychiatrycznych, percepcja […]

Problem podmiotowości w antropologii filozoficznej Andrzeja Falkiewicza

Celem wystąpienia jest schematyczne zrekonstruowanie antropologii filozoficznej Andrzeja Falkiewicza na podstawie tezy, że kategoria podmiotowości jest dla jego filozofii kategorią centralną i konstytuującą kierunek filozoficznych poszukiwań.  Środkiem do osiągnięcia tego celu jest podzielenie dorobku filozofa ewolucyjnie na trzy etapy: 1) uprawiania filozofii teatru i przedstawienia autorskiej koncepcji człowieka teatralnego, zarysu teorii ceremoniału oraz krytyki autentyczności, […]

Psychopatologia w ujęciu A. Kępińskiego w świetle fenomenologiczno-hermeneutycznej antropologii P. Ricoeura

Monografie z zakresu psychiatrii autorstwa A. Kępińskiego stanowią nie tylko klasykę literatury medycznej, lecz od lat również cenną inspirację dla refleksji filozoficznej. Wyłania się z nich bowiem oryginalna myśl na temat człowieka (np. J. Tischner, E. Stawnicka, A. Iwanicka-Maciura). Niektóre z poglądów Kępińskiego (np. na metabolizm informacyjny) doczekały się szerszych opracowań. Szczególnie interesującym polem eksploracji, […]

Andrzeja Grzegorczyka filozofia człowieka – próba rekonstrukcji

Andrzej Grzegorczyk (1922-2014) etyk, moralista, filozof człowieka, logik i matematyk. Kontynuator myśli szkoły lwowsko-warszawskiej i sposobu filozofowania według logicznych i precyzyjnych wskazań. Zwolennik rzetelności, prostoty i metodologicznej dokładności w nauce, czego sam był wzorcowym przykładem.  Jego dorobek naukowy w logice i matematyce znany jest powszechnie, także poza granicami Polski, np. we Francji, na Ukrainie. Natomiast […]

Ku filozofii ubogiej. Grotowski jako filozof

Celem referatu jest interpretacja twórczości teatralnej i eseistycznej Jerzego Grotowskiego, która stawia w centrum uwagi oraz próbuje wydobyć, opracować i usystematyzować zawartość filozoficzną jego spuścizny. Nie chodzi o identyfikację filozoficznych „motywów” jego twórczości teatralnej, lecz o prezentację całości drogi twórczej Grotowskiego jako oryginalnego projektu filozoficznego par excellence. Tematem jest więc Grotowski jako filozof.  Choć bibliografia […]