Strukturalne aspekty koncepcji spektrum autyzmu

Referat ma na celu przybliżenie sposobu powstania i funkcjonowania koncepcji spektrum autyzmu. Koncepcja ta zrodziła się przede wszystkim ze względu na potrzebę włączenia do klasyfikacji zaburzeń autystycznych, także tych najlżejszych, łącznie z zespołem Aspergera. Powstała w ten sposób struktura, niepozbawiona zresztą wad, przynosi ze sobą ważne konsekwencje praktyczne: w zakresie indywidualnej diagnostyki i terapii, ale […]

Kto, z kim i o co się spiera w sporze o human enhancement? Próba konfrontacji stanowisk Habermasa i Harrisa

W bioetyce od pewnego czasu trwa spór wokół pojęcia human enhancement. Strony tego sporu wyznacza się zazwyczaj symetrycznie, według udzielanego poparcia omawianemu zjawisku, na przeciwników i zwolenników, biokonserwatystów i bioliberałów. Jednak w zależności od zajmowanej pozycji w sporze, strona przeciwna w różny sposób jest dookreślana. Fundamentalnym problemem jest znaczenie pojęcia, którego spór dotyczy (w j. […]

Etyka cnót dla samochodów autonomicznych

W referacie zaproponujemy (Piotr Kulicki, Michael Musielewicz i Robert Trypuz) ideę wykorzystania etyki cnót jako teorii metaetycznej dla samochodów autonomicznych, stanowiącą alternatywę dla utylitaryzmu i deontologii. Jesteśmy przekonani, że ta teoria jest bardziej odpowiednia w sytuacjach, gdy mechanizmy sterujące samochodem opierają się na technikach uczenia maszynowego, jak ma to miejsce w aktualnie dostępnych rozwiązaniach technologicznych. […]

Etyka sztucznej inteligencji

Upowszechnienie systemów sztucznej inteligencji można traktować jak wielki eksperyment społeczny, którego skutków nie jesteśmy pewni, choć możemy być pewni, że będzie on miał poważne konsekwencje etyczne. Celem referatu będzie zaprezentowanie głównych obszarów etyki sztucznej inteligencji jako działu etyki stosowanej. Etykę sztucznej inteligencji można podzielić na dwa działy: etykę dla sztucznej inteligencji oraz etykę w sztucznej […]

Pułapki Etyki Stosowanej – studium przypadku Autonomicznych Robotów Bojowych

Burzliwy dyskurs dotyczący moralnej dopuszczalności rozwoju i użycia Autonomicznych Robotów Bojowych posłużyć może za źródło wielu pożytecznych lekcji dotyczących: 1) uprawiania etyki stosowanej jako dyscypliny; 2) używania narzędzi filozoficznych do rozstrzygania sporów w obrębie polityk publicznych. Ilustrując rzecz przykładami zaczerpniętymi z tego dyskursu, postaram się w wystąpieniu sformułować kilka zasad, których przestrzeganie wydaje się niezbędne […]

Kto jest zobowiązany, gdy wielu jest zaangażowanych?

N. Hohfeld dokonał analizy podstawowych pojęć prawnych oraz zaproponował szereg relacji (deontycznych) pomiędzy tymi pojęciami. Praca Hohfelda stanowi podstawowe podłoże teoretyczne rozważań podjętych w abstrakcie. Ze wszystkich relacji pomiędzy pojęciami prawnymi, jakie zaproponował Hohfeld, szczególnie interesująco jawi się relacja, jaka zachodzi pomiędzy uprawnieniami/prawami podmiotu a obowiązkami, jakie uprawnienia te generują po stronie innych podmiotów. Z […]

Czy przyroda ma samoistną wartość?

Pytania o samoistną wartość przyrody to nie tylko abstrakcyjna spekulacja filozoficzna. Mają one znaczenie dla kształtowania postaw jednostek, dla inspirowania i motywacji do działania. Poszerzają horyzonty poznawcze, skłaniają do empatii wobec istot pozaludzkich i ujrzenia sieci współzależności, której jesteśmy elementem.  Tradycyjna, personalistyczna koncepcja etyki przyznaje samoistną, wewnętrzną wartość ludziom, wobec których przyroda ma wartość służebną, […]

Rola i znaczenie tymotejskiej władzy przedstawiającej w kształtowaniu wyobraźni moralnej i cnoty męstwa

Tymotejska władza zawierająca przekonania moralne stanowi fundament pedagogiki platońskiej. Thymós zawiera przedrefleksyjne przekonania moralne o tym, kiedy powinien pojawić się wstyd, u kogo należy poszukiwać uznania, komu i w jakich okolicznościach należny jest gniew oraz umożliwia kształtowanie – obojętnej na prawdziwość bądź fałszywość swoich własnych przedstawień (phantasmata) – wyobraźni moralnej. Jej formowanie odbywa się na […]