Narracja mitologiczna a problem kształtowania etycznej tożsamości człowieka

Mozaice kultur, w której żyjemy oraz tendencjom do relatywizowania wartości towarzyszy na poziomie teoretycznej refleksji postulat wprowadzenia mitu w myślenie współczesnego człowieka o wartościach. Trudno jednak nie zadać pytania o implikacje wychowawcze, jeśli uzna się, że mitologiczna narracja jest najlepszą formułą uzasadnień aksjologicznych.  W związku z tym przedmiotem mojego referatu uczynię dwie kwestie. Z jednej […]

Refleksja jako źródło autorytetu: samozobowiązanie i tożsamość praktyczna

Pytanie o podstawy moralności, stanowiące punkt wyjścia rozważań dotyczących rozwoju świadomości moralnej, ma dość długą tradycję. Jedną ze współczesnych jego postaci stanowi kontekst odnoszący się do pojęcia refleksji rozumianej jako zdolność do namysłu nad racjami motywującymi nas do przyjęcia danych przekonań i skłaniającymi do działania. Wybierając nieprzypadkowe działanie, sprawując „kontrolę” nad jego kierunkiem, konstytuujemy siebie […]

Koncepcja doświadczenia aksjologicznego

Twierdzenie, że żyjemy w świecie wartości, nie jest jedynie atrakcyjną metaforą, ale odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji ludzkiej. Zagadnienie wartości jest jednak jedną z tych koncepcji, która pojawia się w wielu dziedzinach i niemal w każdej z nich otrzymuje specyficzną dla danej dziedziny definicję. Wieloznaczność i wielopłaszczyznowość tej koncepcji jest zarówno jej ogromnym atutem, jak i źródłem […]

Pamiętać, odpomnieć czy zapomnieć? – etyczne aspekty odnoszenia się do przeszłości

W wystąpieniu zostanie poddany analizie etyczny wymiar takich kategorii jak pamiętanie, odpominanie i zapominanie. Pierwsza część wystąpienia będzie miała charakter eksplikatywny: zostanie w niej zaprezentowane rozumienie trzech wymienionych wyżej kategorii. Odwołując się do poglądów m.in. Fryderyka Nietzschego, Paula Ricoeura, Marca Augé, Tzvetana Todorova czy Haralda Weinricha, autor będzie starał się pokazać, że zapomnienie (spontaniczne i […]

Uporczywa terapia czy terapia medycznie daremna?

Problem dotyczący rezygnacji z uporczywej terapii czy terapii medycznie daremnej nie jest zupełnie nowy, jednakże pozostaje wciąż kontrowersyjny. O złożoności i kontrowersyjności problematyki świadczą między innymi dwie debaty internetowe, które zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne w 2009 i 2016 r., w których wzięli udział polscy naukowcy i eksperci różnych profesji. Ożywienie dyskusji na temat […]

Śmierć organizmu vs. śmierć jako nieodwracalna utrata statusu moralnego człowieka

Zgodnie z obecnym status quo w zakresie regulacji prawnych śmierć mózgu może być utożsamiona ze śmiercią człowieka, ponieważ stanowi ona śmierć organizmu. Jednakże empiryczne świadectwa zgormadzone przez Allana Shewmona jasno wskazują na to, że ciała w takim stanie, jeśli są podłączone do respiratora, mogą utrzymywać funkcje charakterystyczne dla żywych organizmów, a co za tym idzie […]

Droga do zrozumienia śmierci w ujęciu Elizabeth Kübler-Ross

W przedstawionym referacie wracam do tematu, jaki poruszałam na poprzednim Zjeździe Filozoficznym oraz do własnej pracy nad problemem śmierci. Za przewodniczkę na tej drodze wybieram Elizabeth Kübler-Ross oraz jej drogę zbliżenia się do śmierci i jej zrozumienia. Kübler-Ross – amerykańska lekarka szwajcarskiego pochodzenia – jest osobą, która najpierw na terenie Stanów Zjednoczonych, a później także […]

Nauka i wiara w argumentacji bioetycznej

Przedmiotem wystąpienia będzie przegląd najważniejszych założeń i argumentów pojawiających się na gruncie bioetyki, zarówno tych z paradygmatu ściśle naukowego, jak i tych odwołujących się do przesłanek metafizycznych, w tym także wyrażających stanowisko Kościoła katolickiego. Faktem bowiem jest, że zarówno nauka, jak i religia są wykorzystywane w tej debacie, inspirują uczestników sporów dotyczących początku i końca […]

Pedofilia a „homo sovieticus”. Etyczne aspekty wykorzystywania seksualnego osób nieletnich

W ostatnich latach na całym świecie rozwija się plaga pedofilii, która stała się nową formą niewolnictwa w wymiarze globalnym. Z jednej strony w wielu krajach są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy społeczne i polityczne, których celem jest walka z wykorzystywaniem seksualnym osób nieletnich, z drugiej – Internet i nowoczesne technologie informatyczne dają pedofilom radykalnie nowe możliwości, […]

Zdolność do bycia odpowiedzialnym osób z zaburzeniami psychicznymi

Jednym z szeroko dyskutowanych w literaturze etycznej problemów związanych z zaburzeniami jest, obok problemu przymusu w leczeniu osób chorych psychicznie, problem odpowiedzialności tychże osób. Ten ostatni problem może być różnie rozumiany. Z jednej strony chodzi o to, czy zaburzenia psychiczne zwalniają z odpowiedzialności za popełnienie czynu prawnie zabronionego. W tym wypadku mamy do czynienia z […]