Dialektyka Platońska w perspektywie “Fileba”

 „Fileb” zaliczany jest do późnych dialogów Platona i stanowi kulminację wielu wątków myślowych, pojawiających się we wcześniejszych jego pismach, a jednym z nich jest niewątpliwie problem dotyczący natury i celu metody dialektycznej. W rozpowszechnionym sposobie traktowania dialektyki Platońskiej ujmuje się zwykle jej kolejne postacie jako trzy niezależne metody, ukierunkowane na osiągniecie odmiennych celów. Stąd też […]

Ewolucja metafory jaskini Platona na tle jego dialogów

Celem wystąpienia jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Platon przystępując do swojej literackiej działalności, tj. do pisania dialogów, posiadał gotową już koncepcję metafory jaskini, która posłużyła mu jednocześnie jak wzór (rodzaj osi narracyjnej) do konstruowania dialogów i zawartych w nich pozostałych metafor, czy też było odwrotnie, tj. czy metafora jaskini jest wynikiem ewolucji poglądów Platona […]

Zaimki zwrotne i autoreferencja w „Charmidesie”: czy można odnaleźć apercepcję u Platona?

W wielu opracowaniach poświęconych filozofii klasycznej dowodzi się, że w horyzoncie myślowym antycznych Greków nie znajdowało się nic, co można by zestawić ze współczesnymi debatami dotyczącymi problemu świadomości. „Grecy nie znali dumnej samoświadomości nowożytnej”, jak chce tego Martin Heidegger; nie byliby w stanie zrozumieć metafizycznego sensu ludzkiej podmiotowości w stylu Kartezjańskim, pisze Jean-Pierre Vernant: „ich […]

Miejsce dialogu “Parmenides” w dorobku Platona

Na początku wystąpienia przybliżone zostaną wnioski wynikające z badań stylometrycznych, a także wskazane zostaną aporie związane z ustaleniami chronologii pism Platona. Omówione zostaną argumenty Arystotelesa inspirowane Platońskim „Parmenidesem”, w: „Peri Ideon”, „Kategorie”, „Fizyka”, „Metafizyka”. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego Arystoteles w Argumencie Trzeciego Człowieka nie powoływał się na Platońskie ujęcie tej aporii. Rozważania […]