Przedmioty światopoglądowo-aksjologiczne w szkole. Spór o pluralizm w edukacji

Przedmiotem sympozjum jest troska o większy udział filozofii w polskim systemie edukacji (głównie oświaty szkolnej). Tym razem przedmiotem dyskusji mają stać się ogólniejsze uwarunkowania, dotyczące nauczanych wizji (koncepcji) rzeczywistości (przyczyniających się do tworzenia poglądów na siebie i na dany człowiekowi świat) i związanych z nimi systemów aksjologicznych. Brak dostatecznie wykształconych podstaw funkcjonowania systemu edukacji powoduje, […]