O pojęciu systemu Fregego

W literaturze przedmiotu można często spotkać się z pojęciem „system Fregego”. Przy bliższej analizie okazuje się ono zawiłe. Powodowane jest to po pierwsze samą wieloznacznością pojęcia systemu, po drugie wieloaspektowością poglądów filozoficznych Gottloba Fregego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w polu zainteresowania tego prekursora filozofii analitycznej leżały zarówno filozofia jak i logika, zaś […]

System tablicowy dla SCI

Zdaniowa logika SCI (Sentential calculus with identity) została wprowadzona do literatury logicznej przez polskiego logika Romana Suszkę w pracy (Suszko 1968). System ten należy do szerszej klasy logik, tzw. logik niefregowskich, na gruncie których odrzuca się aksjomat Fregego głoszący, że denotacją zdania jest jego wartość logiczna. Konstruując system logiki niefregowskiej, Suszko postępował zgodnie z programem […]

Logika treści alternatywą dla logiki Fregowskiej

W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku Profesor Roman Suszko przedstawił ideę logik niefregowskich, jako tych, które nie spełniają tzw. aksjomatu Fregego, zgodnie z którym wszystkie zdania prawdziwe mają jeden i ten sam korelat semantyczny będący wartością logiczną prawdy, zaś wszystkie fałszywe mają jeden i ten sam korelat semantyczny będący wartością logiczną fałszu. Odrzucenie tego aksjomatu jest […]

Własności semantyczne norm i rozkazów

W referacie korzystam z formalizmu Ontologii sytuacji Bogusława Wolniewicza do określenia warunków prawdziwości norm prawnych. Odwołując się do, wprowadzonego przez Wolniewicza, pojęcia sytuacji, określam pojęcie reguły prawnej jako wyróżnionego zbioru zdarzeń. Wyróżniam trzy reguły prawne: nakaz, zakaz i dozwolenie. Norma prawna jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy każde zdarzenie będące interpretacją argumentu normy prawnej […]