O tzw. manewrze z zasadnej stwierdzalności, kontekstualizmie i problemie Gettiera

Przedstawiając swoją wersję kontekstualizmu epistemologicznego i przewidując możliwe wobec tej koncepcji obiekcje, Keith DeRose określił mianem manewru z zasadnej stwierdzalności (ang. warranted assertability maneuver, WAM) specyficzną odpowiedź na nierzadki rodzaj zarzutu wymierzonego w określoną teorię semantyczną i podważającego jej zasadność. W najogólniejszej i zwięzłej postaci zarzut ten przedstawia się następująco: 1) Zgodnie z określoną koncepcją […]

Czy można uprawiać realistyczną filozofię transcendentalną?

Celem wystąpienia jest sformułowanie idei realistycznej filozofii transcendentalnej. Projekt takiej filozofii wiąże się z ideą konsekwentnie pojętej świadomości transcendentalnej. Świadomość tak pojęta nie może być utożsamiana z podmiotem, ale jest pewną niedefiniowalną pierwotnością (analogonem bytu), która niczego nie konstytuuje, ale w polu której możemy ujrzeć, jak się z jednej strony konstytuuje przedmiotowość, a z drugiej […]

Sceptycyzm

Sceptycyzm –formy. Sceptycyzm występuje w formie aktywnej (dogmatycznej) i pasywnej (agnostycznej). Gdy celem jest osiągnięcie prawdy, mamy do czynienia ze sceptycyzmem poznawczym: epistemologicznym (jeśli wątpliwości dotyczą wartości wiedzy) lub dialektycznym (czyli z krytycyzmem). W innych przypadkach sceptycyzm przyjmuje postać erystyczną. Sceptycyzm nowożytny. Dla empirystów nowożytnych sceptycyzm stał się celem samym w sobie. Ze sceptycznym zapałem […]

W stronę epistemologii aktywistycznej: Zapoznany projekt Clarence’a Irvinga Lewisa

Clarence Irving Lewis, zapoznany przedstawiciel drugiej fali pragmatyzmu w Stanach Zjednoczonych, zaproponował alternatywną wersję filozofii analitycznej wobec projektu neopozytywistów. Jego oryginalne rozwiązania w epistemologii, przełamujące tradycyjne osie sporów, były nierzadko błędnie rozumiane. Ponieważ bronił danych zmysłowych, oskarżano go o fundacjonalizm, podczas gdy sam zaproponował krytykę mitu danych (na długo przed Wilfridem Sellarsem, jego uczniem). Ze […]