W kierunku epistemologii technologii poznawczych

Pojęcie technologii poznawczej stanowi centralną kategorię analityczną w ramach programów badawczych poznania usytuowanego, rozszerzonego i rozproszonego. Do niedawna nie było ono jednak przedmiotem systematycznej refleksji. Zasadniczym celem referatu będzie określenie filozoficznych źródeł, implikacji i doniosłości pojęcia technologii poznawczej i pokrewnych jej pojęć, tj. artefaktu poznawczego oraz ekstensji poznawczej. Aby zrealizować to zadanie, należy odpowiedzieć na […]

Swarmcheck: komputerowe wspomaganie kolektywnego przetwarzania argumentacji i gromadzenia wiedzy

Podstawową formą komunikacji we wszelkich rodzajach zespołowej deliberacji, czy to naukowej, potocznej, czy w dyskursie publicznym, są wypowiedzi w języku naturalnym, formułowane w postaci argumentów. Swarmcheck jest rozwijanym narzędziem, które docelowo będzie wspomagać identyfikację i ocenę argumentów zawartych w wypowiedziach sformułowanych w języku naturalnym oraz łączenie ich w całościowy gmach wiedzy. Argumentacja będzie reprezentowana w […]

Przekształcenie koncepcji wiedzy eksperckiej w medycynie w kontekście rozwoju informatyki medycznej

W związku z bardzo intensywnym rozwojem informatyki medycznej, koncepcja wiedzy eksperckiej w naukach medycznych ulega przekształceniom o dalekosiężnych konsekwencjach metodologicznych i gnoseologicznych. Należą do nich niewątpliwie koncepcje medycyny głębokiej (ang. deep medicine) i medycyny spersonalizowanej (ang. personalized medicine), które opierają techniki diagnostyczne na uzyskaniu możliwie wyczerpującej listy czynników wpływających na stan zdrowia pacjenta. Spersonalizowana diagnoza […]

Czy filozofowie są pojęciowymi ekspertami?

Eksperymenty myślowe stały się niezwykle popularnym i istotnym narzędziem we współczesnej filozofii. Powszechnie przyjmowany pogląd metafilozoficzny głosi, że pełnią one również ważną funkcję w metodzie analizy pojęciowej: najlepszym testem na sprawdzenie poprawności analizy danego pojęcia ma być zestawienie jej z różnymi przypadkami, przedstawionymi w formie eksperymentów myślowych, w których spełnione są wyodrębnione w analizie warunki […]