Problem alegorezy stoików

Od początku dwudziestego wieku w badaniach nad filozofią Portyku toczy się spor o to, czy (i jeśli tak to w jakim stopniu) stoickie interpretacje mitów i poezji klasyfikować można jako alegoryczne. Celem niniejszego wystąpienia będzie pokazanie: 1) że rzeczony spór jest w dużej mierze odzwierciedleniem odmiennych koncepcji alegorezy przyjmowanych przez badaczy myśli stoickiej oraz 2) […]

Argumentacja przez paradeigma w teorii retoryki u Arystotelesa. Dlaczego paradeigma nie jest indukcją?

Argumentem indukcyjnym w retoryce jest paradygmat (przykład); jednak paradygmat nie polega na przechodzeniu od wielu szczegółowych przypadków do pewnego uogólnienia, czyli uniwersalizacji wszystkich poszczególnych przypadków – jak normalnie w argumentacji z indukcji – lecz jest przejściem od jednego szczegółu do szczegółu innego, podobnego, przy czym wymaganym warunkiem jest to, że jeden i drugi konkretny przypadek […]

Czy kategorie to rodzaje bytów? Problemy z ontologiczną interpretacją Arystotelesowskiej teorii kategorii

Zgodnie z tradycyjną interpretacją, którą znamy ze starożytnych komentarzy, m.in. z wpływowego w czasach średniowiecznych komentarza Boecjusza, Arystotelesowska lista kategorii jest listą najwyższych rodzajów bytu (prima rerum genera). A zatem substancja, jakość, ilość i inne kategorie mają oznaczać najbardziej ogólne rodzaje, pod które podpada wszystko, co istnieje. Interpretacja ta jest oczywiście oparta na wielu wypowiedziach […]

Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy (In De anima, 203,4 -230,25)

Na początku swojego komentarza do rozdziału 1 ks. II „O duszy” Arystotelesa Jan Filopon podejmuje dyskusję nad adekwatnością definicji, którą w rozdz. 1 ks. II „De anima” Arystoteles podaje jako wspólną definicję każdej duszy: „pierwszy akt ciała naturalnego organicznego”. Kolejni komentatorzy podejmujący to zagadnienie (Aleksander z Afrodyzji, Temistiusz) zauważyli bowiem różne trudności, które wywołuje przyjęcie […]