Etyka biznesu a etyka intencji

Jednym z głównych sposobów implementacji postulatów etycznych w działalności gospodarczej stała się – w ciągu ostatnich dwudziestu lat – koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR). Liczne afery z udziałem liderów CSR, w tym przypadki łamania praw pracowniczych, konsumenckich i środowiskowych, podważają jednak optymistyczne przekonania w kwestii wyników realizacji programów społecznej odpowiedzialności. Zgodnie […]

Współczesne wyzwania wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu staje przed poważnymi wyzwaniami generowanymi przez zmiany dokonujące się zarówno wewnątrz środowiska biznesu, jak i jego zewnętrznym otoczeniu. Zmieniają się sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, postaci przedsiębiorstw, preferencje i hierarchie wartości czy wzory konsumpcji. Narasta świadomość konieczności przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z nadmierną eksploatacją środowiska, wzrostem zanieczyszczeń oraz zmianami klimatycznymi, co domaga się […]

Etyka biznesu w Wietnamie i jej kulturowe uwarunkowania

Oczy świata zwrócone są obecnie głównie na Chiny i Indie – drugą i piątą gospodarkę świata, jako doganiające Stany Zjednoczone. Wietnam pozostaje (jak dotąd) poza obrębem większego zainteresowania uczonych, w tym również zajmujących się etyką gospodarczą. Od kilku lat kraj ten rozwija się jednak w imponującym tempie. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach wynosi tam 7 […]

Odmowa świadczenia usług w świetle moralnych podstaw rynku

W moim wystąpieniu odniosę się do znanych przykładów odmowy świadczenia usług motywowanej przekonaniami religijnymi. Czy odmowa taka nie jest sprzeczna z zasadami rynku jako pewnej instytucji społecznej? Czy nie oznacza dyskryminacji? Pytania tego typu zadają nie tylko prawnicy, lecz także etycy, zwłaszcza jeżeli zajmują się życiem gospodarczym. Po przedstawieniu dwóch przykładów kontrowersyjnych decyzji przedsiębiorców – […]

Kontekst kulturowy krytyczno-emancypacyjnych koncepcji gospodarowania

Celem wystąpienia jest rozpoznanie epistemologicznych oraz etycznych założeń, będących podstawą systemów przekonań tworzących współczesne stanowiska krytyczno-emancypacyjne związane z globalnym wymiarem sfery gospodarowania. Do systemów tego typu zaliczam m.in. idee ekonomii postwzrostu, konceptualizacje aktywności typu Not-For-Profit czy krytyczne studia nad finansami. Realizacji celu głównego wystąpienia służyć ma uzasadnienie tezy, iż odnośne koncepcje formułują adekwatne poznawczo oraz […]

Kulturowe podstawy życia gospodarczego. Etyka po zwrocie performatywnym

Etyka gospodarcza wraz z innymi etykami stosowanymi poszukuje podstaw ważnościowych swoich sądów. O możliwości wykorzystania jej w procesie mediacji pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego decydują przecież argumenty uzasadniające jej werdykty. Muszą one być przekonujące oraz spełniać wymóg bezstronności. Owszem, w ich pozyskiwaniu pomocna jest etyka filozoficzna. Wobec wielości jej propozycji oraz ich niedostatecznego epistemologicznego ugruntowania, akcent […]

Edukacja w obszarze CSR w opinii studentów wyższych szkół ekonomicznych

Współczesne zdarzenia z obszaru praktyki ekonomicznej oraz ekonomii jako nauki wskazują, że odwoływanie się w ekonomii do koncepcji CSR staje się coraz powszechniejsze. Obserwując jednak te tendencje pojawia się pytanie, czy jest to stały kierunek w ekonomii, prowadzący do trwałej weryfikacji wciąż triumfujących i charakterystycznych dla ekonomii głównego nurtu paradygmatów, czy też krótkotrwały trend, który […]

Etyka biznesu

10:30 | Maciej Soin | Etyka biznesu a etyka intencji [kliknij] 11:00 | Halina Zboroń | Współczesne wyzwania wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu [kliknij] 11:45 | Jacek Sójka | Odmowa świadczenia usług w świetle moralnych podstaw rynku [kliknij] 12:15 | Barbara Pogonowska | Kontekst kulturowy krytyczno-emancypacyjnych koncepcji gospodarowania [kliknij]   17:00 | Leszek Karczewski | […]