Czwarta krytyka Immanuela Kanta

Celem wystąpienia będzie zwrócenie uwagi na nietuzinkowe i osobne dzieło przełomu XVIII i XIX wieku czyli „Antropologię w ujęciu pragmatycznym”. Dzieło Kanta osobne i odosobnione przynajmniej w dwójnasób: po pierwsze, jako nie mieszczące się w pewnej dominującej tradycji odczytywania i porządkowania (czytaj tworzenia hierarchii) dorobku filozofa, którego XIX-wieczni biografowie wyrażali przekonanie, że nie sposób napisać […]

Johann Gottfried Herder – antropologiczny zwrot w filozofii oświecenia

Referat podejmuje polemikę z Marquardowskim opisem genezy antropologii filozoficznej. Za niemieckim filozofem przyjmuję tezę, że źródeł współczesnej antropologii należy poszukiwać w krytycznej reakcji oświeceniowych myślicieli, lekarzy i poetów na prymat filozofii dziejów oraz na wywołany przez nią proces trybunalizacji człowieka i jego rzeczywistości. Według Marquarda, antropologię oświeceniową charakteryzowało, z jednej strony, porzucenie gnostyckich roszczeń historiozofii […]

Nieśmiertelna natura człowieka. XV-wieczna kontynuacja obrony niezniszczalności duszy jednostkowej

Podczas wystąpienia chciałbym pokazać, że XV wiek obfitował w traktaty (ciągle nieznane wielu historykom filozofii) dotyczące nieśmiertelności duszy i wyjaśnić, dlaczego intelektualiści quattrocento uznali obronę koncepcji jednostkowej nieśmiertelności za ważne przedsięwzięcie. Jakkolwiek zagadnienie nieśmiertelności jest obecne w rozważaniach niektórych wybitnych średniowiecznych myślicieli, liczba traktatów zatytułowanych „O nieśmiertelności” (De immortalitate) była w tej epoce zaskakująco niewielka. […]