Przyszłość antropologii fenomenologicznej

W referacie zostanie przedstawiona koncepcja antropologii fenomenologicznej w ujęciu niedawno zmarłego prof. A. Węgrzeckiego. Zostanie zwrócona uwaga na kwestie metateoretyczne dotyczące aplikacji metody fenomenologicznej do antropologii, następnie zostanie omówiona koncepcja przedmiotu antropologii oraz jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku. W referacie zostanie krytycznie podjęty problem aktualności koncepcji Węgrzeckiego w kontekście szybko rozwijającej się dziś […]

Prawo do niewątpienia

Nierzadko podkreśla się dziś, że człowiek ma „prawo do wątpienia” oraz że korzystanie z tego prawa jest dowodem naszej dojrzałości. Uważam jednak, że pełna dojrzałość polega na zrównoważeniu tego prawa innym, a mianowicie „prawem do niewątpienia”. Tylko wówczas, gdy będziemy umiejętnie korzystać z jednego i drugiego prawa, będziemy mogli się uchronić przed popadaniem w różnego […]

“Racje serca”. O sensowności uczuć

Czy uczucia można rozumieć? Autorzy, tacy jak C. S. Peirce, M. Scheler, E. Stein i M. Heidegger przekonują, że tak. Każde z nich podejmuje inny aspekt tego rozumienia. Niemniej, w jakimś stopniu wyniki ich analiz zbiegają się ze sobą odsłaniając rzeczywistość ludzkich uczuć. Bez rozumienia uczuć i brania ich pod uwagę, człowiek jest ślepy, a […]

Podzielony umysł: ontologia ludzkiej duszy w świetle fenomenów psychicznych

Referat dyskutuje pytanie o filozoficzną i psychologiczną zasadność teorii duszy wieloczęściowej w myśli Platona i Arystotelesa. Zarówno w platońskiej „Politei”, jak i w dziełach Arystotelesa takich jak „Etyka Nikomachejska” i „De Anima” podział duszy odnoszony jest do ontologicznych pytań o stosunek między jednością i wielością oraz o źródło życia, ale wydaje się, że jego głównym […]