Świadectwo jako płaszczyzna zaufania

W filozoficznej dyskusji poświęconej kategoriom świadka i świadectwa, mocno eksponowane są kwestie zaangażowania i autorytetu. Świadkowie mają dysponować szczególnym autorytetem, zarówno w porządku epistemicznym, jak i moralnym i to on ma decydować o tym, kogo uznaje się za świadka, kogo zaś z tej roli wyklucza. Wydaje się jednak, że zarówno rolę świadków i świadectw w […]

“Bądź sobą!” jako postulat magiczny

W swoim wystąpieniu chciałbym pokazać, iż funkcjonujący w przestrzeni szeroko pojętej kultury popularnej postulat „Bądź sobą!” może być widziany jako przejaw “fetyszyzacji ja”. Termin „fetysz” nie jest przy tym rozumiany tutaj ani w znaczeniu potocznym i pejoratywnym (jako coś przecenianego), ani psychoanalitycznie (jako przedmiot niezdrowej fiksacji) – oba te znaczenia są oczywiście symptomatyczne i istotne […]

Nowe spojrzenie na niepełnosprawność – filozofia niepełnosprawności

W badaniach nad niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną wiele działów wiedzy utworzyło specjalizację: psychologia – psychologię kliniczną, pedagogika – pedagogikę specjalną, socjologia – disability studies. Natomiast w filozofii nie ma jasno określonej filozofii niepełnosprawności, chociaż antropologia filozoficzna czy filozofia zła bądź cierpienia podejmują tę tematykę.  Celem mojego wystąpienia jest nakreślenie kwestii spornych dotyczących niepełnosprawności, którymi filozofia […]