Problem zastosowania kategorii blameless wrongdoing w etyce deontologicznej

Derek Parfit w „Racjach i osobach” wprowadza kategorię blameless wrongdoing, niesłusznego działania, które nie powoduje zaciągnięcia winy. Stawia tezę, iż jeżeli podmiot kieruje się najlepszym możliwym motywem, to nawet jeżeli ten motyw powoduje podjęcie niesłusznego działania, podmiot nie zaciąga na siebie winy moralnej, ponieważ gdyby wybrał inny motyw, co prawda w danym momencie postąpiłby słusznie, […]

Śmierć mózgowa i transplantacja w perspektywie trzech religii – szintoizm, islam, katolicyzm

Na przestrzeni dziejów problematyka sprzeciwu sumienia najczęściej dotyczyła aborcji. Niemniej jednak od drugiej połowy XX wieku wraz z rozwojem technologii medycznej pojawiła się w kontekście dyskusji na temat transplantacji. Jej obecność miała szczególny związek z wprowadzeniem zmian w definiowaniu śmierci. Obecnie diagnostyka śmierci bazuje na wyborze funkcji krytycznych, trwałych i nieodwracalnych dla pacjenta. Przyjęto, że […]