Doświadczenie Innego: Postkolonialne konfiguracje rasizmu

Uzyskiwany jednostkowo i zbiorowo obraz świata uwikłany jest w kategorię rasy, tj. psychofizyczną charakterystykę określającą ludzką konstytucję, której istotnym, emblematycznym elementem jest kolor skóry oraz związany z nim kontekst etno-społeczno-kulturowy będący źródłem uprzedzeń i dyskryminacji. Przeciętny podmiot poznający funkcjonuje zazwyczaj w warunkach względnie jednolitych rasowo, chyba że najbliższe otoczenie (rodzina i społeczność) informuje go wcześniej […]

Niebezpieczne związki epistemologii i polityki, czyli demokracja w erze internetu

Epistemologia społeczna wychodzi z założenia, że jednostka nabywa wiedzę oraz przekonania wchodząc w interakcję z innymi ludźmi. W wersji bardziej radykalnej za punkt wyjścia obiera się nie jednostkę, ale grupę (ang. epistemic collective), która przejawia pewne określone charakterystyki epistemiczne (tj. powstaje środowisko epistemiczne, wykształcają się mechanizmy selekcji informacji i komunikacja wewnątrzgrupowa, uprzywilejowane zostają określone źródła […]

From freedom to knowledge and back? Freedom, knowldege and cultural politics in Richard Rorty’s view

„Zadbać o wolność” od wszystkich form „presji” – jest to jeden z najważniejszych postulatów, jakie można zidentyfikować w poglądach Richarda Rorty’ego. Zamierzam pokazać, jak ten postulat, który ma bezpośrednie przesłanie etyczne, obejmuje także osiąganie celów poznawczych. Moim zdaniem proces ten odbywa się w ramach relacji wolność-wiedza (FrK), gdzie wolność (F) jest warunkiem wiedzy (K). Nadawanie […]

Filozofie Wschodu w oczach ludzi Zachodu – konsekwencje dla koncepcji filozofii

Można zaobserwować różnorakie reakcje ludzi Zachodu w kontakcie z filozofiami Wschodu (Indii, Chin itp.) – od stanowiska „filozoficznych fundamentalistów”, wyrażającego się w czystej, totalnej negacji tych ostatnich jako filozofii (np. pod pretekstem, że filozofia jako odrębny typ aktywności powstała tylko w Grecji, a poza nią istniała jedynie religia, ideologia i „co najwyżej” mądrość), po – […]