Jak możemy (etycznie) wartościować technikę?

Moralne wartościowanie techniki z jednej strony wydaje się koniecznością, z drugiej zaś napotyka na pewne problemy i bariery, praktyczne i teoretyczne, których najradykalniejszym wyrazem jest teza determinizmu technicznego (uznająca autonomiczny charakter rozwoju techniki). Często też wyraża się też przekonanie, iż technika jest z moralnego punktu widzenia neutralna, a zatem ocenie moralnej mogą podlegać jej użycia, […]

Problem autonomiczności artefaktow technicznych

Rozważania dotyczące pojęcia autonomii, w różnych jego znaczeniach, perspektywach i odniesieniach przedmiotowych mają w filozofii wielowiekową i ugruntowaną tradycję. W dotychczasowej refleksji filozoficznej, autonomia rozpatrywana była jednak przede wszystkim na gruncie etyki oraz filozofii społeczno-politycznej. Centralnym podmiotem analiz dotyczących kategorii autonomii był natomiast człowiek. Rozwój współczesnej techniki otwiera jednak przed refleksją humanistyczną nowe, nieistniejące dotąd […]

Normatywne założenia pojęcia innowacji

Teoretycznym celem wystąpienia jest identyfikacja aksjologicznych założeń pojęcia innowacji. Ukazana zostanie ich obecność w rozumowaniach uzasadniających twierdzenie, że coś jest innowacją lub nią nie jest. Cel zrealizowano w drodze literaturowej i logicznej analizy przykładowych teorii zmian. W tym kontekście została ukazana różnica między innowacjami a pseudo-innowacjami. Praktycznym celem jest określenie roli, którą te założenia pełnią […]

Wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na postęp techniczny w Europie średniowiecznej

Średniowiecze europejskie było technologicznie wybitnie kreatywne. Tekst jest szkicem do zbudowania w miarę pełnego obrazu oddziaływania Kościoła i chrześcijaństwa na postęp techniczny w Europie średniowiecznej. Omówione zostaną kierunki współczesnych badań o religijnych determinantach średniowiecznej technologii. Propozycja syntetycznego obrazu wykorzysta te prace pokazując ich wzajemną komplementarność. Prace o roli Kościoła i doktryny chrześcijańskiej w pobudzaniu innowacji, […]