Między naturalizmem a religią: Havy Tirosh-Samuelson krytyka transhumanizmu

Dynamiczny rozwój transhumanizmu skłania do wszechstronnej refleksji nad tym współczesnym nurtem intelektualnym i społecznym. Jego główne idee – ulepszanie natury ludzkiej, cyborgizacja czy immortalizm – budzą wiele kontrowersji, ale zarazem nie są na tyle precyzyjnie sformułowane, aby można je było jednoznacznie określić i zinterpretować. Źródeł transhumanizmu upatruje się zwykle w koncepcjach oświeceniowych i scjentystycznych, co […]

Chrześcijaństwo wobec transhumanistycznych koncepcji nieśmiertelności

Pojęcie transhumanizmu zostało zaproponowane przez Juliana Huxleya w jego manifeście z 1968 r., a pojęciem tym określił wiarę w nowy gatunek ludzki, który powstanie w wyniku całościowych przeobrażeń ludzkości. Współcześni „transhumaniści”, do których zalicza się m. in. takich myślicieli jak R. Kurzweil, M. More, I. Persson, A. Sandberg, G. Alves, J. Savulescu, kontynuują Huxleyowską wiarę […]

Święta sekularność Raimona Panikkara jako odpowiedź na kryzys ekologiczny

Celem referatu jest poszerzenie szybko rozwijającego się paradygmatu „religion and ecology” o myśl katolickiego teologa i filozofa Raimona Panikkara. W tym celu zostaną omówione takie kwestie jak propozycja ujęcia koncepcji uniwersalnego zbawienia jako odpowiedzi na kryzys ekologiczny i technologiczny, pluralizm religijny i koncepcja drugiego okresu osiowego oraz święta sekularność i kosmoteandryzacja.

Nietypowe odmiany ekstazy mistycznej: K. Rahner, G. Bataille i W. Krysiak

Zagadnienie ekstazy mistycznej (EM) jest przez filozofię eksplorowane znacznie rzadziej niż np. kwestia doświadczenia Boga (GE), a nawet doświadczenia mistycznego (DM) w ogóle. Stan ten może być rezultatem przyjęcia zasady „najpierw rzeczy pierwsze”, takie jak GE, a nawet DM. Nie bez znaczenia może być także przekonanie, że EM właściwa jest mistykom czy ascetom, czyli unikalna, […]