Kulturowe obrazy świata: Odpowiedzialność uczonego w perspektywie humanistyki wyjaśniającej i rozumiejącej

Problem odpowiedzialności uczonego rozpatruję tutaj z dwóch punktów widzenia, uwzględniających dwa wymiary społecznego funkcjonowania humanistyki i – odpowiednio – dwie role, w jakich występują jej przedstawiciele. Z jednej strony pokazuję, na czym polega odpowiedzialność humanisty – badacza sensu stricto w sytuacji, gdy przyjmuje on do wiadomości poznawczy status wiedzy humanistycznej (science według tradycji anglosaskiej) w […]

Normatywność kulturowa i hierarchiczno-strukturalne modele treści według Karola Irzykowskiego

W wielotematycznym dorobku Karola Irzykowskiego (1873-1944) zagadnienia filozoficzne pojawiały się jako założenia oraz wprost deklarowane tezy. Jego własne filozoficzne rozważania były inspirowane przede wszystkim filozofią życia, koncepcjami rozwijającymi tezy Georga W. F. Hegla, jak również neokantyzmem i wczesną fenomenologią. Swoje tezy kulturalistyczne Irzykowski prezentował w dyskusjach z myślicielami początku i pierwszej połowy XX wieku, polemizując […]

O pojęciu dobra z nieustającym odnoszeniem się do gospodarki. Jakie jest aksjologiczne „zaplecze” społeczeństwa collaborative consumption (społeczeństwa wspólnej konsumpcji)?

Referat podejmuje problematykę uniwersalizacji wartości w kontekście kulturowych przemian społeczeństw. Głównym celem wystąpienia jest odpowiedź na pytanie, jakie są źródła obecnych w dyskursie naukowym nowych sposobów „przedefiniowania” takiej wartości, jaką jest dobro, traktowanej jako aksjologiczna podstawa określonych sektorów praktyki społecznej (gospodarki, polityki i obyczaju). Badania obejmują analizę wybranych przykładów redefinicji pojęcia dobra, formułowanych na gruncie […]

Sztuka i schizofrenia: z tradycji europejskiej l’art brut

Przedmiotem mego wystąpienia jest sztuka gromadzona w najważniejszych prywatnych i instytucjonalnych zbiorach Outsider Art i L’Art Brut w Europie, m.in. Prinzhorn/Heidelberg, St. Gallen, Gugging, Atelier 10, Boxer Gallery, jak również sztuka uprawiana dzisiaj w atelier szpitali psychiatrycznych i obecna na profesjonalnym rynku sztuki. Transdyscyplinarne ujęcie zagadnienia l’art brut uwzględni problemy formułowane na gruncie (i) filozofii […]