Koncepcja uniwersalnego zakresu zbawienia w myśli F. Schleiermachera

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher nazywany jest ojcem współczesnej hermeneutyki oraz teologii liberalnej. Są to określenia jak najbardziej trafne. Gdzież byłaby współczesna hermeneutyka bez tez niemieckiego teologa na temat interpretacji i przekładu tekstu? Swoimi odważnymi tezami na temat objawienia, subiektywizmu wiary, dystansu wobec ortodoksji eklezjalnej czy konieczności reinterpretacji Pisma Schleiermacher utorował drogę takim późniejszym myślicielom jak […]

Droga człowieka do Boga w filozofii Gabriela Marcela

Celem wystąpienia jest przedstawienie odniesienia człowieka do Boga w filozofii Gabriela Marcela. Na początku pokrótce charakteryzuję antropologiczne założenia, z których wychodzi Marcel. Zaznaczam, że człowiek jest rozumiany przez Marcela jako nierozdzielna jedność duszy i ciała. Stosunek „ja” do ciała nie jest stosunkiem posiadania. Przeciwnie, człowiek poprzez własne wcielenie partycypuje w tajemnicy bytu, w całości istnienia. […]

Milczenie Boga: problem milczenia Boga w myśli religijnej André Nehera i Abrahama J. Heschela

Celem wystąpienia jest przedstawienie problemu milczenia Boga w myśli religijnej dwóch wybitnych myślicieli żydowskich: A. Nehera i A. J. Heschela. Analizie egzegetycznej i filozoficznej poddane zostaną wybrane fragmenty Tory, w której mowa jest o milczeniu człowieka względem Boga i Boga w stosunku do człowieka. Autor wystąpienia przedstawi Neherowską morfologię, syntaksę i semantykę milczenia w Torze […]

Relacje między nauką a religią w Islamie w oczach Sayyeda Hosseina Nasra

Islam, jako trzecia religia monoteistyczna, praktycznie od samego początku swojego istnienia zajmował się relacją wiary do rozumu. Choć wcześnie nastąpił podział wewnątrz religii na sunnitów i szyitów, w obu odłamach dochodziło do dyskusji na ten temat. Przykładem tego są rozważania w ramach kalam (teologii spekulatywnej) – zwłaszcza wyróżniają się tu mutazylici. Rozwijano także falsafę (filozofię […]