Legendy miejskie a procesy sensotwórcze?

Legendy miejskie są zjawiskiem znanym nauce stosunkowo od niedawna, choć jego historia jest zapewne zdecydowanie dłuższa niż historia związanych z nim badań. Legenda miejska należy do pewnej rodziny komunikatów folklorystycznych, w której skład wchodzi także m.in. plotka. Wśród funkcji, jakie ta ostatnia może pełnić, w literaturze przedmiotowej wymienia się m.in. budowanie kolektywnych wyjaśnień dla rozmaitych […]

Problem autonomiczności realistycznej filozofii kultury

W referacie zwraca się uwagę na nieautonomiczność realistycznej filozofii kultury wobec metafizyki ogólnej oraz antropologii filozoficznej (w tym kontekście filozofia kultury nie jest filozofią pierwszą). Odnośnie do przedmiotu formalnego (aspekt ogólno-egzystencjalny) oraz metody wyjaśniania (uniesprzecznianie) filozofia kultury jest typem metafizycznego wyjaśniania faktu kultury, zmierzającym do wskazania ostatecznych w porządku ontycznym racji jej istnienia, w związku […]

O odczarowywaniu i zaczarowywaniu świata

Rozmaite diagnozy współczesnej kultury zachodniej formułowane w ramach szeregu dyscyplin z zakresu nauk społecznych humanistyki odwołują się do znanej metafory Maksa Webera i stwierdzają postępujące odczarowanie świata, zahamowanie tego odczarowania, lub podają w wątpliwość jego występowanie, nierzadko wskazując jednocześnie na przeciwstawny proces ponownego zaczarowania świata. Ponadto procesy odczarowania i ponownego zaczarowania świata oraz ich rezultaty […]

Barwy systemu-świata – techniki reprezentacji globalnej uniwersalności społecznej w obrazach-mapach Franka Bowlinga

Kultura napotyka w dzisiejszej rzeczywistości na poważny problem reprezentacji. Odkąd stosunki ekonomiczne, społeczne i polityczne zyskały wymiar globalny, wzrósł niepomiernie poziom ich komplikacji. Łączą je z sobą wielopoziomowe zależności, których sieć staje się coraz trudniejsza do uchwycenia w doświadczeniu. Na problem ten zwracają w swojej pracy uwagę Jeff Kinkle i Alberto Toscano pisząc o wyzwaniu, […]