Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:4519:15Wolność indywidualna jako wartość autoteliczna. Główne wyznaczniki rozumienia wolności w koncepcji F.A. von Hayekadr Halina Šimo (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

abstrakt

Celem referatu jest przedstawienie, analiza i próba oceny trafności i aktualności F.A. von Hayeka koncepcji wolności. W części sprawozdawczej rozważań zaprezentowane zostaną główne wyznaczniki podstawowego jego zdaniem pojęcia wolności – podsumowane zostaną jego poglądy na temat treści i zakresu pojęcia wolności zawarte w jego książce The Constitution of Liberty, jak również rozproszone w innych dziełach. Nacisk położony zostanie na to, że postulowana w rozważaniach Hayeka wolność ma wymiar indywidualny, wiąże się przede wszystkim z brakiem zbędnego przymusu (nacisków i restrykcji); stanowi wartość autoteliczną, która nie jest uzasadniana utylitarystycznie, nie umniejsza wartości wolności fakt, że wiąże się z ryzykiem porażek i błędów. Analizy koncepcji dotyczyć będą zarówno kwestii normatywnych (bronione idee), jak również metaetycznych (dopuszczalne podmioty relacji, które stanowią nośniki wolności; uzasadnienia; przesunięcia kategorialne w definiowaniu pojęć etycznych). Zostaną podjęte pytania o „przekonywalność” i aktualność zaprezentowanych poglądów Hayeka.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:45 - 19:15

sala

GG-245 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki Szczegółowej i StosowanejPrzewodnicząca: dr hab. Natasza Szutta (Uniwersytet Gdański)
Sekretarz: mgr Krystyna Bembennek (Uniwersytet Gdański)

X