Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:0011:30Relacja znaczenia i prawdy w kontekście dyskusji na temat normatywności znaczeniadr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

abstrakt

Teza Kripke’go, że znaczenie językowe ma charakter normatywny, stała się ważną częścią szerokiej dyskusji odnośnie natury i własności znaczenia językowego. Przejawem normatywności znaczenia jest, według Kripke’go, możliwość poprawnego i niepoprawnego użycia wyrażeń. Sam Kripke nie formułuje jednak ogólnego kryterium takiej poprawności, a kolejne próby innych autorów napotykają na zasadnicze trudności. Ważnym elementem tych poszukiwań stała się propozycja P. Boghossiana łącząca poprawność użycia z prawdziwością wypowiedzi dokonanych za pomocą użytych wyrażeń. Polemika z takim stanowiskiem wskazująca jego słabe strony (np. A. Hattiangadi, C. McGinn,) ukazała z jednej strony konieczność odróżnienia językowej poprawności i prawdziwości wypowiedzi, z drugiej, co ważne dla podjętego tematu, odsłoniła nowe aspekty złożonej relacji pomiędzy znaczeniem i prawdą.

Ten właśnie problem relacji znaczenia i prawdy, która nie determinuje bezpośrednio warunku poprawności użycia wyrażeń, a jednak nie pozostaje bez wpływu na semantyczne własności wypowiedzi będzie przedmiotem niniejszego referatu. Punktem wyjścia będzie kryterium poprawności semantycznej zaproponowane przez P. Boghosiana i analiza jego krytyki w kontekście własności znaczenia istotnych dla poprawności językowej. Następnie zostanie zaproponowane sformułowanie kryterium poprawności użycia wyrażeń, które nie odwołuje się do pojęcia prawdziwości wypowiedzi. Odsłania ono jednak potrzebę odwołania się do związku pomiędzy znaczeniem i prawdą i pozwala sformułować zależność pomiędzy nimi, która determinuje znaczenia na etapie konstytuowania się znaczących znaków językowych. Relacja ta nie przejawia się jednak bezpośrednio na poziomie użycia wyrażeń, pozwalając na swobodne operowanie ustalonymi sensami. W końcowej części referatu przedstawione zostaną konsekwencje proponowanego ujęcia dla rozumienia znaczenia, a szczególnie złożonego związku jego dwu elementów, jakimi są sens i denotacja wyrażeń.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Semiotyki i Filozofii JęzykaPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
Sekretarz Sekcji: mgr Natalia Karczewska (UW)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X