Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30Od idei samorództwa i kosmicznego pochodzenia życia do bilinearnych teorii biogenezydr hab. Adam Świeżyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

abstrakt

We współczesnych badaniach nad pochodzeniem życia (biogeneza) największe znaczenie i uznanie uzyskują teorie tzw. bilinearnych początków życia. W teoriach tych przedstawia się proces abiogennego formowania się życia jako proces, na który składają się przemiany fizyko-chemiczne zachodzące na
pierwotnej Ziemi oraz procesy fizyko-chemiczne zachodzące poza nią, w szczególności w Układzie Słonecznym we wczesnych etapach jego formowania się. Dzięki połączeniu się obu nici przemian, które nastąpiło na naszej planecie ok. 4 mld lat temu (m.in. dzięki intensywnemu bombardowaniu kometarnemu), proces biogenezy mógł doprowadzić do stosunkowo szybkiego powstania życia na Ziemi. Bilinearne teorie genezy życia zawierają w sobie ideę abiogenezy, która jest współczesną i naukowo przekształconą wersją dawnej idei samorództwa, oraz ideę kosmicznego pochodzenia życia, która została zmodyfikowana i występuje jako protoneopanspermia. Wystąpienie zostanie poświęcone
wskazaniu zależności istniejących między wymienionymi ideami, a współczesnymi ustaleniami o charakterze empirycznym i związanymi z nimi teoriami naukowymi dotyczącymi pochodzenia życia. W szczególności zaprezentowany zostanie rozwój idei kosmicznego pochodzenia życia oraz czynniki, które zadecydowały o ukształtowaniu się współczesnej teorii abiogenezy kosmicznej. W wystąpieniu zostanie uzasadniona teza, że pojawienie się teorii abiogenezy kosmicznej było możliwe przede wszystkim dzięki uprzedniemu pojawieniu się teorii abiogenezy ziemskiej, a więc pośrednio także dzięki filozoficznej idei samorództwa ziemskiego przekształconej w ideę samoorganizacji materii zgodnie z ustaleniami o charakterze naukowym (empirycznym) i pod wpływem teorii ewolucji fizyko-chemicznej. Natomiast
idea kosmicznego pochodzenia życia (w wersji panspermii), choć dotyczy zagadnienia istnienia życia poza Ziemią, nie wpłynęła na pojawienie się teorii abiogenezy kosmicznej, lecz została dzięki niej odrodzona w postaci różnych odmian neopanspermii (np. panspermia międzygwiezdna, panspermia
kometarna, panspermia międzyplanetarna) jako wyjaśnienie pochodzenia życia na Ziemi alternatywne wobec abiogenezy ziemskiej. Stało się tak, gdyż idea panspermii nie dotyczy wprost zagadnienia powstania życia, lecz jego istnienia poza Ziemią (i rozprzestrzenienia się we wszechświecie). Z kolei idea
kosmicznego pochodzenia życia w postaci zmodyfikowanej jako protoneopanspermia stała się użyteczna dla naukowych prób wyjaśnienia powstania życia na Ziemi i wraz z koncepcją abiogenezy ziemskiej jest elementem składowym współcześnie rozwijanych teorii bilinearnych początków życia. Wnioskiem natury ogólnej uzyskanym z proponowanej analizy rozwoju wyszczególnionych idei jest wyróżnienie dwóch składowych obecnych we współczesnych naukowych teoriach na temat powstania życia: składowej ideowej i składowej empirycznej oraz wskazanie zależności występujących między nimi.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

C-324 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwaprzewodniczący Sekcji ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
sekretarz Sekcji o. dr Jacek Poznański SJ (AIK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X